Menü

uj_magyarorszag.jpg

Határozat HVI 2014 onk

 Epöl Község Helyi Választási Bizottsága

2526. Epöl Kossuth L. u. 8.

 

Epöl Község Helyi Választási Bizottsága (HVB)  14/2014. (X. 12.) számú határozata

 

Epöl Község Helyi Választási Bizottsága - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 200.§-a, 202.§-ának (1) bekezdése és a 307/N.§-ának (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13.§-ának (1) bekezdése alapján – a helyi önkormányzati egyéni listás képviselő választás  eredményét jegyzőkönyvben rögzíti és megállapítja, hogy:

 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán

 

Epöl Községben az egyéni listás képviselő választás eredményes volt,

 

a megválasztott képviselők neve / jelölő szervezet neve / független jelölt megjelölés:

 

         1.    Molnár Viktor   /  független jelölt

         2.    Vicze János     /   független jelölt

         3.    Kovácsné Tácsik Andrea   /   független jelölt

         4.    Wencz Péter  /      független jelölt

 

A választási bizottságnak jelen, a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani a határozat meghozatalától számított 3 napon belül. Fellebbezéssel élhet a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet. A fellebbezést a Területi Választási Bizottságnak kell címezni (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), de a HVB-nél kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben (2526. Epöl Kossuth L.u.8. fax: 06/33 448-544, email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) úgy kell benyújtani, hogy az a jogvesztő jogorvoslati határidő lejártáig (2014. október 16.-án 16 óráig) megérkezzen a HVB-hez. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

I n d o k o l á s

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 200.§-a szerint a választási bizottság megállapítja a választás eredményét.

 

A Ve. 307/N.§-ának (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti az egyéni listás választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet) 9.§-ának c) pontja szerint a HVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl - a HVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi az egyéni listás választás szavazóköri jegyzőkönyvei és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB-nek.

 

A Ve. 202.§-ának (1) bekezdése alapján a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A Ve. 202.§-ának (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyeket a választási bizottság jelen levő tagjai aláírnak.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13.§-ának (1) bekezdése szerint az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

 

A szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy

az urnákban lévő szavazólapok száma:      317 darab

érvénytelen szavazólapok száma:      11 darab

érvényes szavaztatok száma:    306   darab

 

A Választási Bizottság a Választási Iroda előbbi jelentésének megismerése, valamint a választókerületbe tartozó 1 szavazókör szavazóköri jegyzőkönyve és a számítógépes adatok azonosságának tételes áttanulmányozását követően megállapította, hogy Epöl Községben a legtöbb szavazatot  145 darab szavazatot a  független képviselőjelöltjeként nyilvántartásba vett Molnár Viktor, a második legtöbb 130 darab szavazatot Vicze János független képviselőjelölt, a harmadik legtöbb 128 Kovácsné Tácsik Andrea független képviselőjelölt, a negyedik legtöbb  112  szavazatot Wencz Péter független képviselőjelölt szerezte meg.

 

Mindezek alapján a Választási Bizottság – mivel Epöl Község egy szavazókörrel rendelkező település, így Epöl Község Helyi Választási Bizottságaként egyben a Szavazatszámláló bizottság feladatait is ellátja, így a Szavazóköri jegyzőkönyv egyben eredményjegyzőkönyv is - a választás eredményét a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 29. számú melléklete szerinti „SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL” megnevezésű nyomtatvány kitöltésével a rendelkező részben foglaltak szerint megállapította.

 

A határozat a Ve. 10.§-án, 40-41.§-án, 44-49.§-án, 200.§-án, 307/N.§-ának (1) bekezdésén, a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet a 9.§-ának c) pontján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13.§-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221.§-án, 223-225.§-án, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 1. pontján alapul.

A határozat és a mellékletét képező jegyzőkönyv a helyben szokásos módon http://www.epol.hu honlapon és Epöl Község Önkormányzatának hirdetőtábláján 2526. Epöl Kossuth L. u. 8.)  2014. október 12.napján közzétételre került.

 

Epöl, 2014. október 13.

  Tiboriné Kardos Éva

                                                                                                         HVB Elnök

 

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 12 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]