Menü

uj_magyarorszag.jpg

Határozat HVI 2014 onk

 Epöl Község Helyi Választási Bizottsága

2526. Epöl Kossuth L. u. 8.

 

Epöl Község Helyi Választási Bizottsága (HVB)  14/2014. (X. 12.) számú határozata

 

Epöl Község Helyi Választási Bizottsága - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 200.§-a, 202.§-ának (1) bekezdése és a 307/N.§-ának (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13.§-ának (1) bekezdése alapján – a helyi önkormányzati egyéni listás képviselő választás  eredményét jegyzőkönyvben rögzíti és megállapítja, hogy:

 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán

 

Epöl Községben az egyéni listás képviselő választás eredményes volt,

 

a megválasztott képviselők neve / jelölő szervezet neve / független jelölt megjelölés:

 

         1.    Molnár Viktor   /  független jelölt

         2.    Vicze János     /   független jelölt

         3.    Kovácsné Tácsik Andrea   /   független jelölt

         4.    Wencz Péter  /      független jelölt

 

A választási bizottságnak jelen, a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani a határozat meghozatalától számított 3 napon belül. Fellebbezéssel élhet a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet. A fellebbezést a Területi Választási Bizottságnak kell címezni (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), de a HVB-nél kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben (2526. Epöl Kossuth L.u.8. fax: 06/33 448-544, email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) úgy kell benyújtani, hogy az a jogvesztő jogorvoslati határidő lejártáig (2014. október 16.-án 16 óráig) megérkezzen a HVB-hez. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

I n d o k o l á s

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 200.§-a szerint a választási bizottság megállapítja a választás eredményét.

 

A Ve. 307/N.§-ának (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti az egyéni listás választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet) 9.§-ának c) pontja szerint a HVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl - a HVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi az egyéni listás választás szavazóköri jegyzőkönyvei és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB-nek.

 

A Ve. 202.§-ának (1) bekezdése alapján a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A Ve. 202.§-ának (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyeket a választási bizottság jelen levő tagjai aláírnak.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13.§-ának (1) bekezdése szerint az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

 

A szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy

az urnákban lévő szavazólapok száma:      317 darab

érvénytelen szavazólapok száma:      11 darab

érvényes szavaztatok száma:    306   darab

 

A Választási Bizottság a Választási Iroda előbbi jelentésének megismerése, valamint a választókerületbe tartozó 1 szavazókör szavazóköri jegyzőkönyve és a számítógépes adatok azonosságának tételes áttanulmányozását követően megállapította, hogy Epöl Községben a legtöbb szavazatot  145 darab szavazatot a  független képviselőjelöltjeként nyilvántartásba vett Molnár Viktor, a második legtöbb 130 darab szavazatot Vicze János független képviselőjelölt, a harmadik legtöbb 128 Kovácsné Tácsik Andrea független képviselőjelölt, a negyedik legtöbb  112  szavazatot Wencz Péter független képviselőjelölt szerezte meg.

 

Mindezek alapján a Választási Bizottság – mivel Epöl Község egy szavazókörrel rendelkező település, így Epöl Község Helyi Választási Bizottságaként egyben a Szavazatszámláló bizottság feladatait is ellátja, így a Szavazóköri jegyzőkönyv egyben eredményjegyzőkönyv is - a választás eredményét a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 29. számú melléklete szerinti „SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL” megnevezésű nyomtatvány kitöltésével a rendelkező részben foglaltak szerint megállapította.

 

A határozat a Ve. 10.§-án, 40-41.§-án, 44-49.§-án, 200.§-án, 307/N.§-ának (1) bekezdésén, a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet a 9.§-ának c) pontján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13.§-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221.§-án, 223-225.§-án, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 1. pontján alapul.

A határozat és a mellékletét képező jegyzőkönyv a helyben szokásos módon http://www.epol.hu honlapon és Epöl Község Önkormányzatának hirdetőtábláján 2526. Epöl Kossuth L. u. 8.)  2014. október 12.napján közzétételre került.

 

Epöl, 2014. október 13.

  Tiboriné Kardos Éva

                                                                                                         HVB Elnök

 

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 8 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]