címer 2

Tündérkert Epöli Napközi Otthonos Óvoda
2526 Epöl Hősök tere 1.
Elérhetőségek:
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: 06 20 376 0926

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás nevelésre kötelezett.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, Epöl községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)). Ők leghamarabb azon a napon vehetik igénybe az óvodai ellátást, amikor betöltik 2.5 életévüket.

Felmentési lehetőségről

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A negyedik életévét 2023. augusztus 31-ig betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól.

A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2023. május 25.

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A különélő szülők a gyermekeinek beíratása

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 A Tündérkert Epöli Napközi Otthonos Óvoda felvételi eljárása:

A beiratkozás időpontja: 2023.04.19.-2023.04.20.

pótbeiratkozás időpontja: 2023. 05. 04.

Óvodánk kötelező felvételi körzete: Epöl község.

A szülő/gondviselő 2023. április 29-20 napokon, előre egyeztetett időpontban, személyesen irathatja be gyermekét.

A szülő/gondviselő elektronikus úton is eljárhat. Ebben az esetben dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor bemutatni.

A beiratkozáshoz mindkét esetben a Szándéknyilatkozat  és Szülői felügyeleti jognyilatkozat c. dokumentum kitöltésére van szükség, mely letölthető a www.epol.hu oldalról. A kitöltött lapot az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy személyesen az óvodában leadva várjuk vissza legkésőbb 2023 04. 13-ig.

A beiratozáshoz szükséges iratok bemutatására a személyes felvételi eljárás alkalmával kerül sor.

Az óvoda a gyermek felvételéről 2023. május 31-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél)
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
  • nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)

Várjuk leendő óvodásaink szüleit szeretettel!

                                                                                   Kardos Boglárka óvodavezető


 

Pályázatok

infoblokk page

Elektronikus ügyek

onkor

Magyar Falu Program

Go to top