Menü

uj_magyarorszag.jpg

2009.01.29. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

 

                2009. január 29-én tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre            polgármester

                         Kovács Gábor          alpolgármester

                         ifj. Csenki Mihály    képviselő

                         Muszela Szabolcs     képviselő

                         Villányi Imre képviselő

                         Wencz Péter             képviselő

                         Mike Hajnalka         jegyző

                         Molnár Róbertné     gazdálkodási ea.

 

Távol lévő képviselő: Csenki Mihály

                                     Tácsik Attila

 

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 1 napirendi ponttal kiegészíteni:

6.) Szándéknyilatkozat körjegyzőség megalakításáról

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

A képviselő-testület egyhangú "6" igen szavazattal a javasolt kiegészítéssel együtt elfogadta a napirendet.

 

N a p i r e n d

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése I. forduló

     Előadó: Muszela Imre polgármester

3.)  A képviselő-testület 2009. évi munkaterve

     Előadó: Muszela Imre polgármester

4.) Kiemelt célok meghatározása a köztisztviselők teljesítményértékeléséhez.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

5.) Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója a

      2008. II. félévi  szociális tevékenységéről.

     Előadó: Villányi Imre Bizottság Elnöke és Muszela Imre polgármester

6.) Szándéknyilatkozat körjegyzőség megalakításáról

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

  

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adja a képviselő-testületnek:

- 2008. decemberében a Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címén 4 millió Ft támogatást kapott az önkormányzat, így minden pályázatunk önrészét ki tudtuk fizetni.

- A Dr. Erdős Mátyás park és emléktáblára összegyűjtött pénzből 160 E Ft-ot a Plébános Úr átutalt az önkormányzatnak, melyből kültéri padokat és hulladéktárolókat vásároltunk. A felállításuk tavasszal történik majd a parkba.

- Az EMVA pályázatok január 10-ig benyújtásra kerültek, az önkormányzat részéről játszótér kialakítására, a Falufejlesztési Közalapítvány részéről pedig a tájház felújítására.

- Az orvosi rendelő építésére benyújtott pályázatról még nincs döntés.

- Az elmúlt Időszak hideg Időjárása miatt néhány rászoruló családnak fát adott az önkormányzat.

- A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás felkért egy közoktatási szakértőt, hogy vizsgáljuk meg közösen a Társulás további fenntartásának lehetőségét. Ez évben lejár a társulás megállapodásban megkötött 3 éves Időtartam. A szakértő tájékoztatása szerint a következő évben még fenntartható a Társulás ha változatlanok a feltételek és nem végzünk átszervezést. A jövőre nézve javasolja határozatlan Időre megkötni a társulási megállapodást, de ezt majd a határIdő lejárta előtt újra tárgyalja a testület.

- A 613/2.hrsz-ú területre az adásvételi szerződést az önkormányzat megkötötte a vevőkkel, a vételár január hónapban kifizetésre került.

- A 614/1.hrsz-ú terület is az önkormányzaté és magánszemélyek használják, így ezt a területet is majd a jövőben rendezi kell.

 

A képviselő-testület egyhangú "6" igen szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése I. forduló

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2009. évi költségvetés első fordulójában a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulásról kell dönteni. A képviselők részére a településünkön működő iskola és óvoda költségvetésének tervezete valamint a gazdasági ellátó szervezet működéséhez szükséges települési hozzájárulás tervezete megküldésre került. A tervezet az intézményvezetőkkel egyeztetésre került. Ez évben az oktatási intézmények működéséhez 13,9 M Ft, a munkaszervezet működéséhez 16 %-os önkormányzati hozzájárulással kell számolnunk. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 " igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        1/2009.(I.29.) Ökt. határozat

                        Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. fordulója:

                        - Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás finanszírozása -

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            1.)        Az előterjesztésnek megfelelően 33.444 E Ft bevétellel,  47.362 E Ft

                        kiadási főösszeggel és 13.918 E Ft önkormányzati támogatási összeggel

                        elfogadja a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás epöli

                        intézményeire vonatkozó 2009. évi költségvetési javaslatot.

 

            2.)        Az előterjesztésnek megfelelően 7.422 E Ft bevétellel és 7.422 E Ft

                        kiadási főösszeggel 16 %-os önkormányzati költségvállalással elfogadja

                        a Társulási Tanács Munkaszervezetének 2009. évi költségvetésére

                        vonatkozó javaslatot.

 

                        Felhatalmazza a Társulási Tanács tagjait, hogy az Intézményfenntartó

                        Társulás Társulási Tanácsának ülésén jelen határozat (1)-(2) pontjának

                        megfelelően szavazzanak.

 

                        HatárIdő: Társulási Tanács ülése

                        Felelős:    képviselő-testület és Társulási Tanács tagjai

 

 

3.) Napirend: A képviselő-testület 2009. évi munkaterve

 

Muszela Imre polgármester: Előterjeszti a képviselő-testület 2009. évi munkatervét és javasolja annak elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        2/2009.(I.29.) Ökt. határozat

                        A képviselő-testület 2009. évi munkatervéről.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 2009. évi

                        munkatervét.

                        Felkéri a jegyzőt, hogy a munkatervet küldje meg a

                        Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak.

 

                        HatárIdő: a munkaterv továbbítására: 15 nap

                        Felelős:    jegyző

 

 

4.) Napirend: Kiemelt célok meghatározása a köztisztviselők

                          teljesítményértékeléséhez.

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

3/2009.(I.29.) Ökt. határozat

A köztisztviselők teljesítményértékeléséhez szükséges kiemelt célokról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény 34. §. (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza meg a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat 2009. évre vonatkozóan.

 

I. Az önkormányzat működéséhez, gazdálkodásához, valamint az

   önkormányzati  feladatok ellátásához kapcsolódó kiemelt célok:


1./ A képviselők, a bizottságok munkájának  segítése, az intézmények zavartalan 

     működésének támogatása.

 

2./ Az év során tervezett beruházások, felújítások, fejlesztések folyamatos figyelemmel

     kísérése, előkészítése, bonyolítása , pénzügyi hátterének megteremtéséhez pályázati

     lehetőségek feltárása és kihasználása.

 

3./ Az Európai Uniós Parlamenti választás jogszabályi előírásoknak megfelelő helyi

    lebonyolítása.

 

II. Az államigazgatási  ügyek döntésre való előkészítésével és

    végrehajtásával, valamint a hivatali ügyintézés ellátásához

    kapcsolódó kiemelt célok:


1./ A hivatali  ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok

     végrehajtása.

     (gyors, szakszerű és a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyintézés és  

     ügyfélkiszolgálás, ügyintézési határIdők betartása, a hivatali szervezeten

     belül a munka egyszerűsítése a számítástechnika adta lehetőségekkel)

 

HatárIdő: 2009. december 31.

Felelős: polgármester és jegyző

 

 

 

5.) Napirend: Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

                          beszámolója a 2008. II. félévi  szociális tevékenységéről.

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

Villányi Imre bizottság elnöke: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6  "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        4/2009. (I.29.) Ökt. határozat

                        Az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

                        2008. II. félévi szociális tevékenységéről.

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Egészségügyi és

                        Szociális Bizottság és a polgármester 2008. II. félévi szociális

                        tevékenységéről készített beszámolót.

           

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    polgármester és bizottsági elnök

 

 

5.) Napirend: Szándéknyilatkozat körjegyzőség megalakításáról

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy mindenki előtt ismert az a tény, hogy az önkormányzatnak szándékában áll Szomor községgel körjegyzőséget alakítani. Javasolja a jövőre nézve újra megerősíteni a társulási szándékot és a társulás megalakításának előkészítését ez évben elkezdeni. Kéri ehhez a képviselő-testület hozzájárulását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6  "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

                        5/2009.(I.29.) Ökt. határozat

                        Szándéknyilatkozat körjegyzőség megalakításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        kifejezi társulási szándékát Szomor községgel történ?

                        körjegyzőség megalakítására.

                        Felhatalmazza a polgármestert, hogy készítse el?

                        a társulás megalakítását.

 

                        HatárIdő: folyamatos

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

 

 

K.m.f.


 

                        Muszela Imre                                               Mike Hajnalka

                        polgármester                                                      jegyző


 

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 12 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]