Menü

uj_magyarorszag.jpg

2009.06.25. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

                 2009. június 25-én tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                       polgármester

                         Kovács Gábor                      alpolgármester

                         Csenki Mihály                     képviselő

                         Tácsik Attila                         képviselő

                         Villányi Imre                         képviselő

                         Mike Hajnalka                     jegyző

                         Málnás Zsolt r.őrnagy          Dorogi Rendőrkapitányság

 

Távol lévő képviselő: ifj. Csenki Mihály

                                    Muszela Szabolcs

                                    Wencz Péter

 

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 tagjából 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyből javasolja kivenni a 6. napirendi pontként megjelölt orvosi rendelő építésére beérkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálását, mert a pályázatok bontása után hiánypótlási felhívást kellett az ajánlattevők felé kibocsátani melynek határideje június 28. Fentiek miatt a napirendet nem tudja a testület jelen ülésen tárgyalni.

Ezek kívül javasolja a 6.) napirend helyébe új napirendi pontként a közterület elnevezése napirendet kitűzni.

 

A képviselő-testület a napirendet a javasolt kiegészítéssel együtt egyhangú "5" igen" szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

      Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Dorog Városi Rendőrkapitányság beszámolója a községet érintő 2008. évi

     közbiztonsági helyzetről.

     Előadó: Mielec Péter r.százados

3.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

      módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

4.) Helyi szociális rendelet módosítása

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

5.) Polgármester beszámolója a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

      2009. I. félévi tevékenységéről.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

6.) Közterület elnevezése

     Előadó: Muszela Imre polgármester

7.) Pályázat benyújtása az orvosi rendelő építéséhez önerő biztosítására

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés (2009. 05.27.) óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást nyújtja a képviselő-testületnek:

 

- Az óvodákra benyújtott infrastruktúra fejlesztési pályázaton 10.750 E Ft támogatást kapott az epöli és a bajnai óvoda. Ebből az epöli óvoda része 700 E Ft, melyből a belső meszelés, nyílászárók festése, homlokzati kőporozási munkák, foglalkoztató termek lambériázása és a radiátorok burkolása fog megtörténni a nyár folyamán.

- Az orvosi rendelő közbeszerzési pályázatának kiírását 4-en vitték el és 3 ajánlat érkezett be a megadott határIdőre. Az ajánlatokra hiánypótlási felhívást kellett kibocsátani és ennek teljesítési határideje június 28. A hiánypótlás teljesítése után fogja a bizottság kialakítani a javaslatát a képviselő-testület felé. A végleges döntés meghozatalára rendkívüli ülés keretében fog sor kerülni a közeljövőben.

A kiviteli tervek is elkészültek, megbízást kapott a műszaki ellenőr is.

- Megbeszélés volt a környékbeli önkormányzatokkal a mezőgazdasági melléktermékek feldolgozása , pellet gyártás ügyében. Az ajánlat szerint egy Kft-t kellene létrehozni a befektetők és az önkormányzatok között és pályázatot nyújtanának be a megvalósítás támogatására. Ez a pellet alkalmas lenne a közintézmények alternatív főtésére. A problémát ott látja, hogy a Kft-be önrészt kellene befizetni és ez a mai viszonyokban nagyon kényes dolog mert ha nem nyer a pályázat akkor esetleg elveszíthetjük a befizetett pénzünket. A kazánok ára is nagyon magas, így a megtérülés csak hosszú Idő múlva lenne mérhet?. A további információkról majd tájékoztatja a testületet.

- a Kossuth L.u.1.sz. alatti raktár ajtaja elromlott, néhány lamella tönkrement. A javítása kb. 400 E Ft + Áfa. Javasolja megjavíttatni, a bérleti díjak fedezik ennek a költségét.

- A "tanya" területével kapcsolatban kikértük a bíróságtól a Pongrácz Imre perében született ítéletet, mely szerint a "tanya" területet a bíróság elkobozta. A tulajdoni lap szerint a tulajdonos kérdésében intézkedés nem történt. Ezért újra megkerestük a bíróságot, hogy tájékoztassa az önkormányzatot arról, hogy kivel kell ez ügyben felvennünk a kapcsolatot és miért nem történt meg a földhivatali tulajdonjog átjegyzés.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Dorog Városi Rendőrkapitányság beszámolója a községet érintő

                         2008. évi közbiztonsági helyzetről.

 

Málnás Zsolt r.őrnagy: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy valamennyi településen feltöltötték a KMB-s létszámot. 3 új járőr is van, így a KMB-sek többet tartózkodhatnak majd a saját településükön.

 

H o z z á  z ó l á s


Csenki Mihály képviselő: Megkérdezi, hogy mit tehetnénk a terepmotorosok ellen, akik a tanyával szemben lévő dombon és a község környékén motoroznak és sokszor környezetkárosítást is végeznek ezzel ?

 

Málnás Zsolt r.őrnagy: Megfelelő eszköze nincs a rendőrségnek a terepmotorosok ellen. A szolgálati gépjárművekkel nem tudnak utánuk menni a terepen. Ezt a gondot jelezték a felettes szerveiknek is. Módosításra kerül az 1988. évi I. tv. amely szerint a terepmotorokra és quadokra rendszámot kell majd tenni, így talán majd azonosíthatóak lesznek. A Pilist és a Gerecsét nagyon szeretik ezek a terepmotorosok, tömegesen jelennek meg. Csak azt tudja mondani, ha látják őket, jelenteni kell a rendőrségnek.

 

Muszela Imre polgármester: Jó az együttműködés a rendőrség, a polgárőrség és az önkormányzat között. Az Epöli Hírmondóba rendszeresen ír a rendőrség is tájékoztatókat. Javasolja a beszámoló elfogadását.

 

Málnás Zsolt r.őrnagy: Véleménye szerint Epölön jól működik a polgárőrség is, ennek köszönhet?, hogy nem történt trükkös lopás.

 

A képviselő-testület egyhangú "5" igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        37/2009.(VI.25.) Ökt. határozat

                        A Dorog Városi Rendőrkapitányság 2008. évi beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Dorog Városi

                        Rendőrkapitányság beszámolóját a községet érintő 2008. évi

                        közbiztonsági helyzetről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

                        módosítása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. A módosítás egyik része a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényhez kapcsolódik, a másik része pedig a Térségi Családsegítő Szolgálathoz, mely 2009. július 1-től átveszi a rendszeres szociális segély folyósításához előírt együttműködési kötelezettség feladatait.

 

A képviselő-testület egyhangú "5" igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

38/2009.(VI.25.) Ökt. határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

 

A:

 

Epöl község Önkormányzatának képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását - és így egységes szerkezetben -  az alábbiak szerint elfogadja:

 

 

DOROGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

 

A Dorogi Kistérség Önkormányzatai – a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. sz. törvény 41. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján – a kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása és az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében – a képviselő-testületek döntése alapján társulási megállapodást kötnek.

I.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.)      A megállapodás 4.) pontjában  felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak létre határozatlan Időre. A társuló önkormányzatok vállalják, hogy a megállapodáson alapuló együttműködést 2005. május 11.-től napjától kezdődően legalább 3 évre szólóan fenntartják.

 

2.)      A Társulás neve: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás. A Társulásnak tagja a dorogi statisztikai kistérséghez tartozó valamennyi önkormányzat.

 

3.)      A Társulás székhelye:  2510 Dorog, Bécsi út 71.

 

4.)      A Társulás tagjai, azok székhelye:

-          Annavölgy Község  Önkormányzata      2529 Annavölgy, Községháza köz 2.

-           Bajna Község Önkormányzata              2525 Bajna, Kossuth L. u. 1.

- Csolnok Község Önkormányzata               2521  Csolnok, Rákóczi tér 1.

- Dág Község Önkormányzata                     2522 Dág, Deák F. u. 28.

     - Dorog Város Önkormányzata                    2510 Dorog, Bécsi u. 71.

     - Epöl Község Önkormányzata                     2526 Epöl, Kossuth L. u. 26.

     - Kesztölc Község Önkormányzata              2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.

     - Leányvár Község Önkormányzata             2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.

     - Máriahalom Község Önkormányzata          2527 Máriahalom, Béke u. 15.

     - Nagysáp Község Önkormányzata              2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1.

- Piliscsév Község Önkormányzata               2519 Piliscsév, Hősök tere 9.    

- Sárisáp Község Önkormányzata                 2523 Sárisáp, fő u. 123.           

- Tokod Nagyközség Önkormányzata           2531 Tokod, Kossuth L. u. 53.  

- Tokodaltáró Község Önkormányzata          2532 Tokodaltáró, József A. u. 31.

- Úny Község Önkormányzata                     2528 Úny, Kossuth L. u. 2.      

 

5.)      A Társulás működési területe: a 4.) pontban szereplő települési önkormányzatok közigazgatási területe.

 

6.)      A társulás, valamint tagönkormányzatai lakosságszámát   az 1. sz. függelék tartalmazza.

 

7.)      A Társulás bélyegzője: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott körbélyegz?, középen a Magyar Köztársaság címerével.

 

8.)      A Társulás nem minősül költségvetési szervnek, de gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait Dorog Város Polgármesteri Hivatala látja el.

 

9.)      A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese, mindkettőjük akadályoztatása esetén  a Társulás Tanácsa által  megbízott tag  látja el.

 

10.)    A Társulás induló vagyonát az  1. számú melléklet tartalmazza.

 

11.)    A társulási megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás gondoskodik.

 

12.)    A Társulás vállalkozási tevékenységet nem végez.

 

13.) a)     A Társulás egyes tagjai – a Társuláson belül – a Társulás feladatai célzott ellátása érdekében mikro-társulást hozhatnak létre.

 

b)    A mikro-társulás létrehozására vonatkozó megállapodást véleményezésre a Társulási Tanács elé kell terjeszteni.

 

c)     A mikro-társulás elsődlegesen az  egymással szomszédos települések lakosságának alapellátását biztosítja.

 

d)    A mikro-társulás működésének szabályait, az ellátandó feladatokat a társulásban résztvevők külön megállapodásban szabályozzák, azonban a mikro-társulás része a többcélú társulási rendszernek.

 

II.

 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA

 

1.) A Társulás az alábbi térségi feladat- és hatáskörök ellátásáról gondoskodik:

 

a.)    közoktatási feladatok;

b.)    egészségügyi feladatok;

c.)    szociális feladatok;

d.)    gyermekjóléti feladatok;

e.)    belső ellenőrzési feladatok;

f.)     területfejlesztési feladatok.

g.)    gyermekvédelmi szakellátási feladatok

h.)    mozgókönyvtári szolgáltatási feladatok

i.) adósságkezelési szolgáltatás feladat

 

 

Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105

Megnevezés: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Szakfeladat száma, megnevezése:

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

751922, 751966 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

801115 Óvodai nevelés, ellátás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

851011 Óvodai nevelés, ellátás

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

      -     Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése,

            ellátása

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése,

               ellátása

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

801214 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

801214 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

852012 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

801214 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

801214 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

852022 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

805212 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

805212 Korai fejlesztés, gondozás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

856012 Korai fejlesztés, gondozás

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

851967 Háziorvosi ügyeleti ellátás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853158 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853266 Idősek nappali ellátása

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

881011 Idősek nappali ellátása

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853288 Adósságkezelési szolgáltatás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

882201 Adósságkezelési szolgáltatás

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853244 Gyermekjóléti szolgáltatás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853255 Szociális étkeztetés

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

889921 Szociális étkeztetés

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853233 Házi segítségnyújtás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

889922 Házi segítségnyújtás

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853233 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853244 Családsegítés

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

889924 Családsegítés

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853288 Támogató szolgáltatás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

889925 Támogató szolgáltatás

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

923127 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

923127 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

923127 Könyvtári szolgáltatások

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

910123 Könyvtári szolgáltatások

 

 

 

2.)      A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel végzi.

 

3.)      A térségi feladat- és hatásköröket részben a székhely település önkormányzatának hivatala, mint munkaszervezet útján, részben a kistérség települései által fenntartott intézmények útján, illetve intézményfenntartó társulások útján biztosítja a társulás.

 

4.)    A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében intézményt alapíthat, fenntarthat és kinevezi annak vezetőjét.

 

5.)    A mozgókönyvtári szolgáltatási feladatokat a nyilvános könyvtárral nem rendelkező – de könyvtári szolgáltatóhely kialakítását biztosító – településeken a nyilvános Dorogi Arany János Városi Könyvtárral kötött szolgáltatási szerződés alapján látja el.

A feladatellátás érdekében gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a könyvtári szolgáltatóhely közötti információ cseréről, a megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz működtetéséről.

 

 

________________________

1 2009. december 31-én a törvény erejénél fogva hatályát veszti.

2 A 2010 január 1-től hatályos szakfeladat-rend alapján 2010 január 1-én lép hatályba

 

 

 

III.

 

A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

 

Közoktatási feladatok

 

1.)           Gondoskodik a közoktatási feladatellátásban részt vevő önkormányzatok fenntartásában működő óvodák és általános iskolák hatékonyabb működésének megszervezéséről, a fenti intézményekben folyó nevelés, oktatás színvonalának javításáról.

 

2.)           Biztosítja a térségi település lakossága számára a pedagógiai szakszolgálat igénybevételét az alábbi területeken:

 

-          gyógytestnevelés,

-          pályaválasztási szaktanácsadás

-          nevelési tanácsadás

-          logopédiai ellátás

 

3.)      A fenti pedagógiai szakszolgálati feladatokat a társulás a Dorog Városi Pedagógiai Szakszolgálat  és egyéb szolgáltatók útján látja el.

 

4.) Valamennyi önkormányzatára kiterjedően a közoktatási feladatellátásra kistérségi intézkedési tervet készít.

 

Egészségügyi feladatok

 

1.)                A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaIdőn kívüli, munkanapokon 15 órától másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig a sürgős orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétvégeken szombat, vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosítja a sürgős gyermekorvosi ellátást.

 

2.)                A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján finanszírozza. Az ügyeleti szolgálatban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke köti meg a feladat ellátására vonatkozó szerződést.

 

3.)                A felvett háziorvosi ügyelet Dorog, Mária utca 14. szám alatt, míg a gyermekorvosi ügyelet Dorog, Rákóczi út 9. szám alatt működik. A működést biztosító ingatlanok Dorog Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.

 

4.)                A térséget érintő egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezését és bonyolítását esetenként közösen végzi.

 

5.)                Az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a térségre kiterjedő együttes pályázatokat nyújt be.

 

 

Szociális feladatok

 

1.)      A Társulás közösen biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat:

·         családsegítés,

·         jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

·         szociális étkeztetés

·         házi segítségnyújtás

·         nappali ellátás

 

 

2.)      A Társulás által alapított közösen fenntartott Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény útján ellátja a családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatait.           

 

3.)     A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a nappali ellátás szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye útján látja el.

 

4.)  A rendszeres szociális segély folyósításához előírt együttműködés intézményi és szervezeti feltételeinek biztosításáról vállalkozási szerződés alapján gondoskodik.

 

Gyermekjóléti feladatok

 

1.)    A Társulás által alapított Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40 §-ai szerinti gyermekjóléti feladatok ellátását.

 

 

Az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezések

 

Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

 

1.)     A társult önkormányzatok a családsegítő és gyermekjóléti szolgálati feladatokat az általuk alapított, közösen fenntartott és működtetett intézmény útján látják el.

2.)     Az intézmény neve: Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

3.)     Az intézmény székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 91.

4.)     Az intézmény alaptevékenysége:

családsegítés

gyermekjóléti szolgáltatás

helyettes szülői hálózat

adósságkezelési szolgáltatás

Az intézmény tevékenységi köre,  alapvető szakágazati besorolása és megnevezése:

Szakágazati besorolás: 889900

mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Az intézmény a feladatellátásra vonatkozó jogszabályok betartásával biztosítja az önkormányzati alapellátási feladatok ellátását.

 

5.)

      A költségek viselése és megoszlása:

a.)  Az egyes önkormányzatok hozzájárulásának mértéke a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében kerül meghatározásra.

b.)  A megállapított önkormányzati hozzájárulás Időarányos részét az intézmény költségvetésének elfogadását követő hónap 5. napjáig, ezt követően havonta előre a tárgyhónap 5-ig kell megfizetni a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolási számlájára való átutalással.

c.)  A befizetési határIdő lejártát követő 8. napig a fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzattal szemben a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás jogosult azonnali beszedési megbízást érvényesíteni.

 

6.)      A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat székhelyének épülete Dorog Város Önkormányzatának tulajdona, ezért a felújítással és beruházással kapcsolatos feladatok a Ptk. szerint a tulajdonost terhelik. Ettől a szerződő felek egyedi ügyekben, illetve esetenként eltérhetnek.

 

7.)      A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező eszközök a feladatellátást az intézmény teljes ellátási területén szolgálják.

 

8.)      A társulás által fenntartott intézmény jogállása:

Az intézmény teljes jogkörrel rendelkez?, önállóan működő költségvetési szerv.

9.)      Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Az intézmény vezetőjét a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa pályázat útján bízza meg 5 éves Időtartamra.

Az intézményvezető alapbérének vezetői pótlékának megállapítása, a fegyelmi jogkör gyakorlása, felmentése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

Az egyéb munkáltatói jogokat a társulás elnöke gyakorolja.

10.)     

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó, egyéb munkaviszony tekintetében az 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről.

 

Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

 

1.) Intézmény neve: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

 

2.)  Székhely: 2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3.

 

3.) Irányító szerv neve: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

4.) Irányító szerv címe: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

5.) Intézmény alaptevékenysége: többcélú kistérségi társulás keretében működ?               

                                   - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

                                   - támogató szolgálat

                                   - szociális étkeztetés

                                   - nappali ellátás

                                   - házi segítségnyújtás

6.)Az intézmény működési körzete:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területe: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny.

 

 

Az intézmény tevékenységi köre, ellátási területe, alapvető szakágazati besorolása és megnevezése:

Szakágazati besorolás: 889900                         mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

 

7.)      

a)     Az egyes önkormányzatok hozzájárulásának mértéke a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében kerül meghatározásra.

b)   A megállapított önkormányzati hozzájárulás Időarányos részét az intézmény költségvetésének elfogadását követő hónap 5. napjáig, ezt követően havonta előre a tárgyhónap 5-ig kell megfizetni a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolási számlájára való átutalással.

c)   A befizetési határIdő lejártát követő 8. napig a fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzattal szemben a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás jogosult azonnali beszedési megbízást érvényesíteni.

 

8.) A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat székhelyének épülete Dorog Város Önkormányzatának tulajdona, míg a társult településeken lévő telephelyek az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő települési önkormányzatok tulajdonában maradnak. A felújítással és az esetleges beruházással járó feladatok költségei a polgári jog szabályai szerint a tulajdonost terhelik. Ettől a szerződő felek esetenként eltérhetnek.

9.) A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező eszközök a feladatellátást az intézmény teljes ellátási területén szolgálják.

 

10.) A társulás által fenntartott intézmény jogállása:

Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv.

11.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Az intézmény vezetőjét a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa pályázat útján bízza meg 5 éves Időtartamra.

Az intézményvezető alapbérének vezetői pótlékának megállapítása, a fegyelmi jogkör gyakorlása, felmentése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

Az egyéb munkáltatói jogokat a társulás elnöke gyakorolja.

 

12.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó, egyéb munkaviszony tekintetében az 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről.

Belső ellenőrzési feladatok

 

1.)      A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján gondoskodik a belső ellenőrzési feladat ellátásáról.

 

2.)      A Társulás a belső ellenőrzési feladatot saját feladatellátásban látja el.

 

3.)      A Társuláshoz tartozó valamennyi költségvetési szervnél két évente komplex ellenőrzést végez, amely kiterjed a következőkre:

 

-       szabályszerőségi ellenőrzésre,

-       pénzügyi ellenőrzésre,

-       az irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési rendszerek működésének átfogó ellenőrzésére.

-       informatikai rendszerellenőrzésre.

 

Területfejlesztés

 

A Társulás összefogja, koordinálja a kistérség gazdasági, kulturális, idegenforgalmi és infrastrukturális fejlesztési programjait, meghatározza a fejlesztési célok prioritásait.  Ennek keretében:

 

1.)           A társulási tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. A Kistérségi Területfejlesztési Tanács működésére a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

 

2.)           A kistérségi fejlesztési tanács feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel.

 

3.)           A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében:

a)      vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait;

b)      kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását;

c)      pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében;

d)      a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel;

e)      megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására;

f)        véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően;

g)      közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;

h)      forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához;

i)        képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;

j)        koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel;

k)      pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez;

l)        megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását;

m)   véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban;

n)      a h) és k) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik.

 

4.)                A Társulási Tanács egyhangúlag dönt az alábbi ügyekben:

-          a kistérségi területfejlesztési koncepció, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési program kidolgozása és elfogadása, ezek megvalósításának ellenőrzése;

-          pénzügyi terv készítése a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében;

-         megállapodás kötése a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására;

 

5.)      Ennek hiányában a Tanács 30 napon belül megismételt ülésén a Társulás szavazati jogú tagjai minősített többségének támogató szavazatával dönt.

 

IV.

 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE

 

A tagsági jogviszony létrejötte és megszűnése

 

1.)           A Társulás a kistérségi önkormányzatok önkéntes akarat elhatározásán alapuló

          megállapodás szerint működik.

 

2.)           A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testülete határozattal mondja ki a Társulásban való részvételüket.

 

3.)           A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel meghozott határozata szükséges a társulási megállapodás:

 

-           jóváhagyásához,

-          módosításához,

-          a megszüntetéséhez,

-          évközbeni felmondásához, valamint

-     a társuláshoz történő csatlakozáshoz.

 

4.)           A társulási megállapodást felmondani, illetve a társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. Az erre vonatkozó döntést az érintett tagönkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.

 

5.)           A társulási megállapodás módosítását és megszűntetését bármelyik tag kezdeményezheti, a kezdeményezésről a társulás tagjainak 60 napon belül kell dönteni.

 

6.)           A társulás megszűnik, ha:

 

-          ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a megszűnését,

-          a bíróság jogerős döntése alapján,

-          tagjainak száma a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szám alá csökken, illetve az általuk képviselt települések lakosságszáma nem éri el a törvény 1. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott arányt.

 

7.)           Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő

          támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti.

 

8.)           Kiválás és kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak akkor tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását.

 

A Társulás tagnyilvántartása

 

1.)           A társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség megállapításának is alapja. 

 

2.)           A megállapodás 2. számú mellékletét képező tagnyilvántartás a következőket

tartalmazza;

 

-          az önkormányzat megnevezését, székhelyét,

-          belépési Időpontját,

-          a befizetendő évi összeget,

-          a tagság megszűnésének Időpontját,

-          szavazati jogosultságot és mértékét.

 

3.)           A tagnyilvántartást a társulás munkaszervezete vezeti.

 

A tagok részvétele a Társulás munkájában

 

1.)           A tagok a Társulásban tagsági jogaikat – a belépés-kilépés, módosítás kivételével – képviselőjükön keresztül gyakorolják.

 

2.)           A tagok képviselői a települési tagönkormányzatok polgármesterei.

 

3.)           Szavazni a polgármester, az őt általános jogkörrel helyettesítő alpolgármester, illetve akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület meghatalmazott tagja jogosult.

 

4.)           A polgármester évente legalább két alkalommal beszámol a képviselő-testületének a Társulás tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról.

 

A Társulás szervei

 

1.)           A Társulás szervei:

-          Társulási Tanács 

-          Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság

-          Eseti Munkabizottság

 

A Társulás tisztségviselői:

-          Elnök

-          Általános elnökhelyettes

-          Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság Elnöke

-          Közoktatási feladatok Szakmai Elnökhelyettese

-          Mozgókönyvtári feladatok Szakmai Elnökhelyettese

-          Szociális alapellátási feladatok Szakmai Elnökhelyettese

-          Belső ellenőrzési feladatok Szakmai Elnökhelyettese

 

Társulási Tanács

 

1.)           A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács, amely jogosult a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben dönteni.

          A társulási tanács intézmény alapítása, fenntartása esetén gyakorolja az alapító, valamint a fenntartói jogokat, kinevezi az intézmény vezetőjét.

 

2.)           A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. Ha a polgármester akadályoztatva van, a Tanácsban külön megbízás, illetve felhatalmazás nélkül az adott település képviselő-testületének alpolgármestere jár el. A helyettesként eljáró alpolgármester jogai és kötelezettségei azonosak a polgármester jogaival és kötelezettségeivel. A Tanács tagja a mindenkori polgármester, saját és az alpolgármester egyIdőben történő akadályoztatása esetén meghatalmazással, képviselettel az adott település képviselő-testületének tagját megbízhatja. A meghatalmazás teljes kör?, és részleges körű lehet. A részleges meghatalmazást írásban kell benyújtani, s annak a meghatalmazás terjedelmét egyértelműen és konkrétan tartalmaznia kell.

 

3.)           Tanácskozási joggal a tagönkormányzat delegáltjaként más, az adott ügyben szakértelemmel  rendelkező személy is részt vehet az ülésen.

 

Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság

 

1.)      A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság a Társulási Tanács és a Társulás általános ellenőrző szerve, amely ellenőrzi a gazdálkodás jogszerűségét, valamint véleményezi a társulás tanács elé kerülő pénzügyi témájú előterjesztéseket. 3 főből áll, tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai közül, titkos szavazással.

 

Eseti Munkabizottság

 

1.)           A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és végrehajtására a társulási tanács eseti munkabizottságot hozhat létre.

 

2.)           A munkabizottság tagjainak száma az 5 főt nem haladhatja meg. Feladatait és működését a létrehozó társulási tanácsi határozatban kell megállapítani.

 

Társulás Elnöke

 

1.)           Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére választják meg titkos szavazással.  Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet.

 

2.)           A Társulás elnökének megválasztásához a Társulási Tanács minősített többségű döntése szükséges.

 

3.)           Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás Általános Elnökhelyettese látja el.

 

4.)           Az elnök részletes feladatait és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési szabályzata határozza meg.

 

Társulás Általános Elnökhelyettese

 

1.)      A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus idejére a saját tagjai sorából általános elnökhelyettest, és a közoktatási, mozgókönyvtári, szociális, valamint a belső ellenőrzési feladatok koordináló szakmai elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot. A Társulás elnökhelyetteseinek megválasztásához a Tanács minősített többségű döntése szükséges.

 

Munkaszervezet Vezetője

 

1.)      A Munkaszervezet vezetője Dorog Város jegyzője.

 

A Társulás munkaszervezete

 

1.)           A társuló önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ellátandó feladatként meghatározott közszolgáltatások és a területfejlesztési feladatok ellátására egy közös szakmai munkaszervezetet működtetnek.

 

2.)           A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a kistérségi székhely település önkormányzata képviselő-testületének hivatala látja el.

 

3.)           A hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen:

 

-          a Társulási Tanács üléseinek előkészítése,

-          folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási  szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében,

-          a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtása.

 

4.)           A Társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Munkaszervezet Vezetője gyakorolja.

 

5.)           A munkaszervezet részletes feladatait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

V.

 

A Társulási Szervek működése

 

A Társulási Tanács ülései

 

1.)           A Tanács a Társulás döntéshozó szerve. A Társulási Tanács alakuló ülését a Többcélú Kistérségi Társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze.

 

2.)           A Társulási Tanács rendes ülést szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tart, a Társulási Tanács által elfogadott éves munkaterve alapján.

 

3.)           Rendkívüli ülést kell összehívni a társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó - indítványára.

 

4.)           Az elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének kezdeményezésére is.

 

5.)           A Társulási Tanács összehívására, az ülés előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és formai követelményeinek meghatározására vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

6.)           A Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az Általános elnökhelyettes vezeti le.

          A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

 

7.)           A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint a felével rendelkező tag jelen van és a jelen levő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát.

          A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani.

 

8.)           Társulási Tanács üléseiről Jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a társulási ülésen aláírásra kijelölt társulási tanácstag ír alá. A Jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének és a társulás tagjainak. A Jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

9.)           A társulási tanács ülése nyilvános.

A társulási tanács

a)         zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;

b)         zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

 

10.) A Társulási Tanács, mint kistérségi fejlesztési tanács a rá vonatkozó külön jogszabályban foglaltak szerint tartja üléseit és hozza döntéseit.

 

A Társulási Tanács döntései

 

1.)           A Társulási Tanács döntése: határozat. A határozat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát, kivéve, ha a megállapodás minősített többséget, vagy egyhangú döntést ír el?.

 

2.)           A határozat általános érvényű döntés. A működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi forrást és vagyoni hozzájárulást igényl?, továbbá szervezeti és személyi döntések megjelenési formája.

 

A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok

 

1.)           Minősített többségű döntés szükséges

-          a Társulás Tanácsa hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, felmentéshez, vezetői megbízáshoz illetve visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés kiszabásához,

-          500.000 Ft-ot meghaladó pénzügyi kötelezettséggel járó Társulási Tanácsi döntéshez,

-          a Társulás éves költségvetésének meghatározásához,

-          a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához és az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,

-          a megállapodás V. A Társulási Szervek működése cím, A Társulási Tanács ülései alcím 9. b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez,

-          a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben.

 

2.)      Egyéb kérdésekben a Tanács egyszerű többséggel dönt.

 

3.)           A többcélú kistérségi társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társulási Tanács a megalakulást követő 3 hónapon belül fogadja el, mely tartalmazza a Társulás működésének részletes szabályait.

 

A Társulás más szerveinek ülései

 

1.)           A Tanács eseti munkabizottsága határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Döntései javaslatok, amelyet a jelenlévő tagok egyszerű többségű szavazatával hoznak meg.

 

2.)           Az 1.) pontban meghatározott szerv üléseit elnökük hívja össze, valamint összehívását bármely tag is kezdeményezheti a napirend megjelölésével.

 

VI.

 

A TÁRSULÁS TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

A Társulás tagjának jogai

 

1.)           képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában.

 

2.)           képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire.

 

3.)           Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.

 

4.)           Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait, és információit.

 

5.)           Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.

 

6.)           Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.

 

7.)           Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására.

 

8.)           Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba.

 

9.)           A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére.

 

A társulás tagjainak kötelességei

 

1.)           A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása.

 

2.)           képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását.

 

3.)           Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.

 

4.)           A Társulás határozatainak végrehajtása.

 

5.)           Befizetési kötelezettségek teljesítése.

 

6.)           A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és információk továbbítása a Társuláshoz.

 

VII.

 

A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK

PÉNZÜGYI FEDEZETE, VAGYONA

 

1.)           A Társulás tagjai a többcélú társulás feladatai megvalósítása érdekében közös pénzügyi fedezet létrehozását határozzák el.

 

2.)           A közös pénzeszköz a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett  vagyon.

 

3.)           A Társulás vagyona felett a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendelkezik.

 

4.)           A közös pénzügyi fedezet elősegíti:

 

a.       az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében anyagi eszközeik hatékonyabb felhasználását,

b.       egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, közös céljaik gyorsabb elérését,

c.       a települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik hatékonyabb felhasználását.

 

5.)           A közös pénzügyi fedezetet biztosító összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni nem lehet.

 

6.) A társulás a tagönkormányzatainak és az ott működő civil szervezetek, alapítványok, illetve költségvetési szervek számára anyagi támogatást nyújthat.

 

 

A pénzügyi fedezet, vagyon forrásai

 

A működés költségeihez a résztvevő önkormányzatok lakosságuk számának arányában az alábbiak szerint járulnak hozzá:

 

1.)           kötelező befizetés

 

-    Évenként a tag az önkormányzati folyó évi költségvetési éve tervezésében szereplő népességszám után számított  100 Ft/fő/év, összeg?  hozzájárulást fizet, amely évente az infláció mértékével emelkedik. Ezt  minden évben két részletben – az első részletet március  31-ig, a második részletet szeptember 30-ig kell befizetni a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás számlájára. A számla elnevezése Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás számlája.

 

-    A feladatellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege.

 

2.)           Saját elhatározáson alapuló befizetés

 

-          a tagönkormányzatok átmenetileg szabad forrása meghatározott Időre szóló átengedése, meghatározott idejű forrásátadás a Többcélú Társulás feladatainak  teljesítése  érdekében.

 

3.)           Egyéb

-          állami támogatás, hozzájárulás,

-          állami pályázati forrás,

-          gazdálkodó, vagy más szerv által biztosított támogatás, vagy forrás,

-          a Társulás vagyonának hasznosításából, vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka,

-          a közös vagyonból kihelyezett összeg hozadéka.

 

Az adott évben fel nem használt tőkét csak az állami, vagy garantált 1 évnél nem hosszabb lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet befektetni.

 

A kötelező befizetés után kamat nem jár.

4.) A társult önkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén a társulás a nem fizető önkormányzat részére fizetési felszólítást küld, és annak 90 napos eredménytelen elteltét követően az elmaradt befizetést azonnali beszedési megbízás – inkasszó – útján érvényesíti.

 

A társulás gazdálkodása

 

1.)      A Társulás költségvetését a Társulási Tanács az államháztartási törvény előírásai alapján önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

 

2.)      A Társulás önálló könyvvezetést folytat és elkülönült költségvetési beszámolót készít.

 

3.)      A közös pénzeszköz felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatala a Tanács feladata. Ennek körében a Tanács:

 

-          meghatározza a befizetések összegét, idejét,

-          gondoskodik a pénzeszközök kezeléséről,

-          fel nem osztható tőkét évenként %-osan meghatározza,

-          meghatározza a közös alapból finanszírozandó és finanszírozható kiadásokat, fejlesztési célokat, 

-          elbírálja a konkrét támogatási igényeket,

-          odaítéli a vissza nem térítendő támogatásokat összegszerűen, cél megjelöléssel,

-          dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a visszatérítendő támogatások folyósításának részletes szabályait és visszafizetés feltételeit  és szabályait,

-          pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad.

 

4.)           A gazdálkodás jogszerűségét a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrző bizottság jelentése mellett a Tanács elnöke évente írásban minden tagnak beszámol a közös pénzeszközök felhasználásáról, a gazdálkodó szervezet gazdálkodásáról, a vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatások felvételéről és törlesztéséről, a teljesített közös célú kiadásokról, illetve a teljes működésről.

 

5.)           A Társulás bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök vagy az elnökhelyettes és az aláírás-bejelentésen megjelölt további személyek közül 1 fő együttesen gyakorolja.

 

6.)           A Társulás nevében az elnök egy személyben, önállóan jogosult aláírni, olymódon, hogy a Társulás kézzel, vagy géppel írt, illetve előnyomott, vagy nyomtatott alábbi megnevezés fölé:

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

 a saját nevét írja, a hiteles aláírási címpéldánnyal egyezűen.

 

 

VIII.

 

A VAGYON FELOSZTÁSA A TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSEKOR

 

1.)           A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok a társulás fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani.

 

2.)           A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási  szerződésben osztják fel.

 

3.)           A felosztás elvei a következők:

 

-          Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).

-          Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot.

 

4.)           A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.

 

5.)           A közös tulajdon megszüntetése és az Ebből származó vagyoni igények kielégítése során a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere, stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja.

 

6.)           A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.

IX.

 

A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése

 

1.)      Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi fedezet befizetésére vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg.

 

2.)      Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg.

 

3.)      A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke elhelyezési pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges juttatásokkal és az alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege. Végleges juttatásnak minősül: a vissza nem térítendő támogatás, valamint a Tanács döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások, pl: közös tervek készítésének költségei, közös kiadványok költsége stb.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1.)           Jelen megállapodás akkor lép hatályba, ha valamennyi társult önkormányzat képviselő-testülete az elfogadásáról határozattal döntött.

 

2.)           A Társulási Megállapodás mellékletei:

 

            1. sz.      A Társulás induló vagyona

            2. sz.      A tagnyilvántartás

 

3.)           A Társulási Megállapodás függelékei:

 

1. sz. A Társulás, valamint a társulást alkotó tagönkormányzatok lakosságszáma

 

4.)                  A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy ezen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.

 

5.)                  A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az irányadók.

 

Aláírások:

Annavölgy Község Önkormányzata nevében:

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Bajna Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Csolnok Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Dág Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

 

Dorog Város Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Epöl Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Kesztölc Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

 

 

Leányvár Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Máriahalom Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Nagysáp Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Piliscsév Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Sárisáp Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Tokod Nagyközség Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Tokodaltáró Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Úny Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

1. sz. melléklet

 

 

A Társulás induló vagyona:

 

1.)     A tagönkormányzatok által 2005. szeptember 30. napjáig a Dorogi Többcélú Kistérségi Alap számlájára teljesített befizetések.

2.)     A befizetés alapja a tagönkormányzatok költségvetésében szereplő tervezett népességszám után számított 100 Ft/fő/év tárgyévre arányosított összege.

3.)     A befizetés összege tagönkormányzatonként a következ?:

 

Annavölgy Község  Önkormányzata                                                     57.400 ,- Ft

Bajna Község  Önkormányzata                                                          120.517 ,- Ft

Csolnok Község  Önkormányzata                                                       200.550 ,- Ft

Dág Község  Önkormányzata                                                              55.941 ,- Ft

Dorog Város  Önkormányzata                                                            755.242 ,- Ft

Epöl Község  Önkormányzata                                                              39.667 ,- Ft

Kesztölc Község  Önkormányzata                                                      153.008 ,- Ft

Leányvár Község  Önkormányzata                                                     102.375 ,- Ft

Máriahalom Község  Önkormányzata                                                   39.783 ,- Ft

Nagysáp Község  Önkormányzata                                                        91.525 ,- Ft

Piliscsév Község  Önkormányzata                                                     140.467 ,- Ft

Sárisáp Község  Önkormányzata                                                               176.283 ,- Ft

Tokod Nagyközség  Önkormányzata                                                  256.200 ,- Ft

Tokodaltáró Község  Önkormányzata                                                186.375 ,- Ft

Úny Község  Önkormányzata                                                              38.092 ,- Ft

 

 

Összesen:                                                                               2.413.425,- Ft

2. sz. melléklet

 

Önkormányzat megnevezése,

székhelye

Belépés Időpontja

Befizetendő évi összeg

(a Megállapodás VII. fejezet A pénzügyi alap forrásai 1. a) pontja alapján)

Szavazati jog, mértéke

Tagság megszűnésének Időpontja

Annavölgy Község  Önkormányzata 2523 Annavölgy, Községháza köz 2.

 

2005. május ….

98.400,- Ft

1

 

Bajna Község Önkormányzata

2525 Bajna, Kossuth L. u. 1.

 

2005. május ….

206.600,- Ft

1

 

Csolnok Község Önkormányzata

2521  Csolnok, Rákóczi tér 1.

2005. május ….

343.800,- Ft

1

 

Dág Község Önkormányzata

2522 Dág, Deák F. u. 28.

2005. május ….

95.900,- Ft

1

 

Dorog Város Önkormányzata 2510 Dorog, Bécsi u. 71.

2005. május ….

1.294.700,- Ft

1

 

Epöl Község Önkormányzata

2526 Epöl, Kossuth L. u. 26.

2005. május ….

68.000,- Ft

1

 

Kesztölc Község Önkormányzata

2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.

2005. május ….

262.300,- Ft

1

 

Leányvár Község Önkormányzata

2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.

 

2005. május ….

175.500,- Ft

1

 

Máriahalom Község Önkormányzata 2527 Máriahalom, Széchenyi u. 38.

2005. május ….

68.200,- Ft

1

 

Nagysáp Község Önkormányzata

2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1.

2005. május ….

156.900,- Ft

1

 

Piliscsév Község Önkormányzata

2519 Piliscsév, Hősök tere 9.

2005. május ….

240.800,- Ft

1

 

Sárisáp Község Önkormányzata

2523 Sárisáp, fő u. 123.

2005. május ….

302.200,- Ft

1

 

Tokod Nagyközség Önkormányzata

2531 Tokod, Kossuth L. u. 53.

2005. május ….

439.200,- Ft

1

 

Tokodaltáró Község Önkormányzata 2532 Tokodaltáró, József A. u. 31.

2005. május ….

319.500,- Ft

1

 

Úny Község Önkormányzata

2528 Úny, Kossuth L. u. 2.    

 

2005. május ….

65.300,- Ft

1

 

 

 

3. sz. melléklet

 

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás lakosságszáma: 41.207 fő

 

A Társulást alkotó tagönkormányzatok lakosságszáma: (2007. január 1-i állandó lakosságszám)

 

- Annavölgy Község Önkormányzata              1300                 lakos

- Bajna Község Önkormányzata                     2052                 lakos

- Csolnok Község Önkormányzata                  3438                 lakos

- Dág Község Önkormányzata                          978                lakos

- Dorog Város Önkormányzata                      12714               lakos

- Epöl Község Önkormányzata                       676                  lakos

- Kesztölc Község Önkormányzata                 2657                 lakos

- Leányvár Község Önkormányzata                1762                 lakos

- Máriahalom Község Önkormányzata              687                lakos

- Nagysáp Község Önkormányzata                 1601                 lakos

- Piliscsév Község Önkormányzata                 2424                 lakos

- Sárisáp Község Önkormányzata                   2959                 lakos

- Tokod Nagyközség Önkormányzata             4388                 lakos

- Tokodaltáró Község Önkormányzata           3186                 lakos

- Úny Község Önkormányzata                      680                  lakos

 

 

B: Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Társulási Megállapodás  III. „A társulás részletes feladatai – Szociális feladatok 4.) pontja:”A rendszeres szociális segély folyósításához előírt együttműködés intézményi és szervezeti feltételeinek biztosításáról vállalkozási szerződés alapján gondoskodik.” 2009. július 1. napi hatállyal módosítja az alábbiak szerint:

 

”A rendszeres szociális segély folyósításához előírt együttműködés intézményi és szervezeti feltételeinek biztosításáról saját intézménye, a Dorog és Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján gondoskodik.”

 

HatárIdő:  azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

4.) Napirend: Helyi szociális rendelet módosítása

 

Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        6/2009.(VI.26.) Ökt. rendelet

                      A szociális ellátások helyi szabályairól szóló, a 4/2008.(V.6.) Ökt.

                      rendelettel, a 7/2008.(VI.6.) Ökt. rendelettel és a 15/2008.(XII.19.)

                      Ökt. rendelettel és a 4/2009.(IV.30.) Ökt. rendelettel módosított

                      12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelet módosításáról.

 

                        (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

5.) Napirend: Polgármester beszámolója a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

                          2009. I. félévi tevékenységéről.

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        39/2009.(VI.25.) Ökt. határozat

                        A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

                        2009. I. félévi tevékenységéről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja  a Dorogi Többcélú Kistérségi 

            Társulás 2009. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót és ezzel a

            polgármester beszámolóját is a társulásban végzett tevékenységéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

6.) Napirend: Közterület elnevezése

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 485/2.hrsz-ú út ingatlannak közterületi elnevezést kell adni, mivel oda már épült új lakóház és még 1-2 lakóház is beépíthető a jövőben. A közterület a Szabadság utca előtt található, de közéjük ékelődik a Csokonai utca ezért nem kapcsolódhat szorosan a Szabadság utcához, ezért javasolja ezt a közterületet Szabadság köznek elnevezni.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        40/2009.(VI.25.) Ökt. határozat

                        Közterület elnevezéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az epöli 485/2.hrsz-ú út ingatlant Szabadság Köz-nek nevezi el.

                        Megbízza a jegyzőt a közterületnek a címnyilvántartáson történ?

                        átvezetésével.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

7.) Napirend: Pályázat benyújtása az orvosi rendelő építéséhez önerő biztosítására

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az orvosi rendelő építésénél lehetőség volna pályázatot benyújtani a Komárom-Esztergom Megyei önkormányzat Települési Pályázati Alapjára, az önrész teljes összegének kiváltására. Ismerteti a pályázati kiírást és javasolja a pályázat benyújtását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        41/2009.(VI.25.) Ökt. határozat

                        Települési Pályázati Alapra benyújtandó pályázatról

 

                       Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                       pályázatot nyújt be a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

                       Települési Pályázati Alapra,  az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-

                        Dunántúli Operatív Program pályázati kiírása alapján a

                        KDOP-5.2.1/A-2008- 0009. azonosító számú Támogatási szerződéssel

                        elnyert orvosi rendelő  építésére vonatkozó pályázathoz szükséges

                        önkormányzati saját forrás teljes  összegének megelőlegezésére.

                       

                        A fejlesztés megnevezése: Korszerű orvosi rendelő létesítése Epölön

                        A fejlesztés helye:  2526. Epöl, Kossuth L.u. 504.hrsz.

                       

                        Az igényelt támogatás:  3.000.000,- Ft

 

                        A képviselő-testület a támogatást a támogatási szerződés szerinti

                        ütemezésben visszafizeti az adott évi költségvetése terhére.

 

                        HatárIdő: a pályázat benyújtására : 8 nap

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

 

            Muszela Imre                                                           Mike Hajnalka

            polgármester                                                                    jegyző

 

 

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 19 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]