Menü

uj_magyarorszag.jpg

2009.12.16. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án

               tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre          polgármester

                         Csenki Mihály          képviselő

                         ifj. Csenki Mihály     képviselő

                         Muszela Szabolcs   képviselő

                         Villányi Imre              képviselő

                         Wencz Péter            képviselő

                         Mike Hajnalka          jegyző

 

Távol lévő képviselő: Kovács Gábor

                                      Tácsik Attila

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 2 napirendi ponttal kiegészíteni:

4.) Könyvvizsgáló megbízása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

5.) Játszótér építéséhez kivitelező kiválasztása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

A képviselő-testület a javasolt kiegészítéssel együtt egyhangú 6 "igen" szavazattal elfogadta   a napirendet.

 

N a p i r e n d


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Ivóvíz és csatornadíjak megállapítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

3.) Átmeneti gazdálkodásról rendelet alkotás

     Előadó: Muszela Imre polgármester

4.) Könyvvizsgáló megbízása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

5.) Játszótér építéséhez kivitelező kiválasztása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről


Muszela Imre polgármester: Az előző ülés (2009. november 26.) óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- December 12-én került megrendezésre a civil szervezetek találkozója. Sok mindent hallottunk a civil szervezetek tevékenységéről. Megköszönte a településért végzett munkájukat.

- Tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat feljelentést tett az önkormányzat tulajdonát képező kőbánya és második kőszikla területeken végzett illegális fakitermelés miatt.

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

2.) Napirend: Ivóvíz és csatornadíjak megállapítása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a Hétforrás Kft Taggyűlésének javaslatáról és ismerteti a 2010. évtől esedékes ivóvíz- és csatornadíjakat. Tekintettel arra, hogy a módosítással minden település egyetértett javasolja a helyi rendelet elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

            11/2009. (XII.17.) Ökt. rendelet

            Az Önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról és

             önkormányzati tulajdonú viziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,

             szennyvíztisztítás és – kezelés díjáról

 

            (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

3.) Napirend: Átmeneti gazdálkodásról rendelet alkotás

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az államháztartási törvény előírása szerint az önkormányzat képviselő-testülete a jövő évi költségvetés megállapítása előtt rendeletet alkothat az átmeneti gazdálkodás szabályairól. E szerint a 2009. évi költségvetés bázisát kell alkalmazni a gazdálkodás során, amíg a 2010. évi költségvetési rendeletet a képviselő-testület meg nem alkotja.


A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

            12/2009.(XII.17.) Ökt. rendelet

            A 2010. évi költségvetést érintő átmeneti gazdálkodásról.

 

            (Rendelet csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

4.) Napirend: Könyvvizsgáló megbízása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a legutóbbi ülésen döntés született arról, hogy az önkormányzat pályázatot hirdet a könyvvizsgálói megbízásra. A pályázati hirdetményre 3 érvényes pályázat érkezett.

1.) Mátrai István Budapest                 ajánlat: 300.000,- Ft + Áfa

2.) Könyvelő Iroda Bt Tatabánya       ajánlat: 200.000,- Ft + Áfa

3.) Kutruczné Kovács Györgyi          ajánlat: 192.000,- Ft + Áfa

 

Fentiek alapján javasolja a legolcsóbb árajánlatot elfogadni.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        61/2009. (XII.16.) Ökt. határozat

                        Könyvvizsgáló megbízásáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a könyvvizsgálói megbízásra beérkezett pályázatok közül

                        Kutruczné Kovács Györgyi (Tatabánya, Jókai u. 61.)

                        192.000,- Ft + Áfa ajánlatát fogadja el és bízza meg

                        a 2009. és 2010. évi beszámoló auditálásával.

                        A megbízási szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

                        HatárIdő: a megbízási szerződést megkötésére: 30 nap

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

5.) Napirend: Játszótér építéséhez kivitelező kiválasztása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző ülésen történt megbeszélés szerint újra megkereste a csolnoki székhelyű Zöldudvar Kft-t az ajánlattal kapcsolatosan. Ismerteti a beérkezett ajánlatokat:

1.) Pannon Park Forest Kft Budapest                       7.364.657,- Ft + Áfa =9.205.821, - Ft

2.) Harmatkert Kft Budapest                                     7.894.657,- Ft + Áfa = 9.868.321,- Ft

3.) Fitosystem Játszótér Kft Budapest                     7.743.911,- Ft + Áfa = 9.679.889,- Ft

4.) Zöldudvar Kft                                                        7.412.969,- Ft + Áfa = 9.266.211,- Ft

 

Javasolja a Zöldudvar Kft ajánlatát elfogadni, mert ebbe teljes körű kivitelezés tartozik, magasabb műszaki tartalommal (gumi esésvédelem, növénytelepítés, szállítás, a játszóeszközök beépítése és több játék, szabványossági felülvizsgálat).

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        62/2009. (XII.16.) Ökt. határozat

                        Játszótér építés kivitelezőjének kiválasztásáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a Dr. Erdős Mátyás Emlékparkban felépítendő játszótér

                        kivitelezésére beérkezett ajánlatok közül

                        a Zöldudvar Kft (Csolnok, Petőfi S.u.19. ) 7.412.969,- Ft + Áfa

                        - bruttó 9.266.211,- Ft - összegű ajánlatát fogadja el.

                        A szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

 

                        HatárIdő: a szerződés megkötésére: 30 nap

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta

 

                                                           K.m.f.

 

 

                        Muszela Imre                                                           Mike Hajnalka

                        polgármester                                                                  jegyző


                         

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 19 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]