Menü

uj_magyarorszag.jpg

2010.05.27. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2010. május 27-én tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                  polgármester

                            Kovács Gábor                alpolgármester

                            Csenki Mihály                 képviselő

                           ifj. Csenki Mihály            képviselő

                            Muszela Szabolcs         képviselő

                            Villányi Imre                    képviselő

                            Wencz Péter                   képviselő

                           Mike Hajnalka                  jegyző

 

Meghívottak:   Dr. Némethy Józsefné Dorog és Térsége Családsegítő és

                                                                Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

                            Erősné Meszes Mónika int.vez.helyettes

                            Juhász Katalin               családgondozó

                            Wiezner Nikoletta          családgondozó

 

Távol lévő képviselő: Tácsik Attila

 

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 1 napirendi ponttal kiegészíteni:

5.) Bajnai Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelme

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet a kiegészítéssel együtt egyhangú 7 "igen" szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Tájékoztató a Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

     2009. évi munkájáról.

     Előadó: Dr. Némethy Józsefné intézményvezet?, Wiezner Nikoletta    

                  családgondozó, Juhász Katalin családgondozó

3.) Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2009. évi gyámhatósági

     tevékenységről.

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

4.) A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjáról szóló helyi

     rendelet módosításáról.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

5.) Bajnai Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelme

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés (2010.04.29.) óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adja a képviselő-testületnek:

 

- Megköszöni az április 30-i májusfa állítás és tábortűz rendezésében közreműködők munkáját.

- A Dr. Erdős Mátyás Parkban elkészült a játszótér, megvolt az eszközök minősítése és a műszaki átadás is. Az avatási ünnepséget 2010. június 4-én tervezzük. Ismerteti a tervezett programot.

- Az utóbbi hetek nagy viharai nálunk szerencsére komolyabb gondokat nem okoztak, de javasolja, hogy az önkormányzat küldjön ki minden házba egy tájékoztatót a helyi rendeletből, amely előírja, hogy mi az ingatlantulajdonos kötelezettsége az árkokkal és a kaszálással kapcsolatban.

- A Hösök tere 5.sz. alatti tetőtérben 1 lakás megüresedik május 31. napjával. Ezt a lakást kiadja Tóth Sándornak és élettársának, akik a másik kis lakásban élő Idős néniről gondoskodnak.

- A héten megkezdődött a Hősök szobra és környékének területrendezése.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Tájékoztató a Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti

                       Szolgálat 2009. évi munkájáról.

 

Dr. Némethy Józsefné intézményvezet?: írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

H o z z á s z ó l á s

 

Muszela Imre polgármester: Hétről hétre látja a családgondozók munkateljesítményét, nagyon sok ügyfél jár az ügyfélfogadásokra. Ezt a munkát csak elhivatottsággal lehet végezni. A beszámolóból is látható, hogy egyre nő a rászorulók száma, községünkben a tavalyi évhez képest megduplázódott az ügyfelek száma is.

 

Csenki Mihály képviselő: Megkérdezni, hogy nem lenne-e szükség házi szociális gondozó alkalmazására ?

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat keretében lehet községünkben is hozzájutni ilyen házi gondozói ellátáshoz, melynek térítési díja van. Egyenlőre községünkben a lakosság részéről nem volt ilyen irányú igény, de amennyiben lesz igény,  a Társulás keretében megoldható az ellátás.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        28/2010.(V.27.) Ökt. határozat

                        A Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti

                     Szolgálat 2009. évi munkájáról szóló beszámolóról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Térségi Családsegítő és

                        Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatóját a szolgálat 2009. évi munkájáról.

                       

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2009. évi gyámhatósági

                       tevékenységről.

 

Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        29/2010.(V.27.) Ökt. határozat

                        Polgármesteri Hivata 2009. évi gyámhatósági

                        tevékenységről szóló beszámolóról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Polgármesteri Hivatal

                        tájékoztatóját a 2009. évi gyámhatósági tevékenységről.

.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

4.) Napirend: A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjáról

                       szóló helyi rendelet módosításáról.

 

Muszela Imre polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás megkeresését a díjmódosítással kapcsolatban, melyet a térítési díj számítási módjában bekövetkezett változás miatt kell elvégezni.

2009. január 1-től a kistérség településein a társulás által fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat biztosítja a következő szociális alapszolgáltatásokat:
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás

Nappali ellátás
Támogató szolgálat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Az ellátás után fizetendő térítési díjat az önkormányzatok rendeletben határozzák meg.* A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.tv. 115.§-a szerint az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.

Az intézményi térítési díjat konkrét összegben, tíz forintra kerekítve kell megállapítani***
A személyi térítési díjat konkrét összegben, tíz forintra kerekítve kell megállapítani.*
A támogató szolgáltatás térítési díja az egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll.


A társulási fenntartású intézmények esetében a társulási *tanács javaslatot tesz az intézményi térítési* *díjra*, melyet a tanács által elfogadott határozatban rögzítenek. Ez az irányadó a társulás tagjaira nézve. *Amennyiben az önkormányzatok eltérő mértékű személyi térítési díjat határoznak meg illetékességi területükön, annak okszerű következménye, hogy az intézményt működtető felé a kieső bevételt pótolniuk kell. Hasonlóképpen elképzelhető a tagok részéről többlet befizetés a fenntartáshoz akkor is, ha az intézményi térítési díjat a számolt összegnél alacsonyabb mértékben kívánják megállapítani, illetve ha a normatív állami támogatásból származó bevételek nem fedezik a működési költségeket.*
Az ellátásokra a költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami hozzájárulást határoz meg, ezért az intézményi térítési díjat valamennyi normatív

kategóriára külön meg kell határozni.

Javasolja a rendelet módosítását elfogadni.

 

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

6/2010.(V.28.) Ökt. rendelet

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjairól

 

(Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

5.) Napirend: Bajnai Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelme

 

Muszela Imre polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek a Bajnai Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelmét. Méltányolja a tűzoltók tevékenységét, melyet az utóbbi Időszak viharai alatt végeztek. Tudomása szerint a tűzoltósághoz tartozó 7 település közül csak Epöl és Bajna község adott a legutóbbi eszközbeszerzéshez támogatást. Ezen kívül ez évből 2 fő közcélú foglalkoztatottal is segítjük a tűzoltóság munkáját, melynek a bérét és járulékait az önkormányzat fizeti. Sajnos az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem engedi meg további támogatások nyújtását az éves költségvetésben nincs ilyen támogatásokra lehetőségünk.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:


 

                        30/2010.(V.27.) Ökt. határozat

                        A Bajnai Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelméről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a Bajnai Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelmét

                        elutasítja.

                        Indokolás: Epöl Község Önkormányzata 2009. évben hozzájárult

30 E Ft-tal a tűzoltóság eszközbeszerzéséhez, ezen kívül a 2010.

évben 2 fő  közcélú  foglalkoztatottal segíti a tűzoltóság munkáját.

                        További támogatás nyújtását az önkormányzat költségvetése nem

                        enged meg.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

 

 

K.m.f.

 


 

            Muszela Imre                                                                     Mike Hajnalka

            polgármester                                                                            jegyző

          

 

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 54 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]