Menü

uj_magyarorszag.jpg

2010.11.25. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-

              testületének 2010. november 25-én tartott nyilvános

              ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs        polgármester

                           Wencz Péter                    alpolgármester

                           Csenki Mihály                  képviselő

                           Kutassy Viktor                képviselő

                           ifj. Vicze János                képviselő

 

Távol lévő képviselő:-----

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából valamennyi tag jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét és javasolja a 2. és 3. napirendi pont törlését, mivel a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás a legutóbbi ülésén határozatképtelenség miatt nem fogadta el a napirend megtárgyalásához szükséges előterjesztéseket.

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot a javasolt módosításokkal együtt egyhangú 5 "igen" szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

3.) Lakásbérleti díjak módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Helyiségbérleti díjak módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Közterület-használati díjak módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

6.) Hulladékszállítási díjak módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) 2010. évi igazgatási szünet elrendelése

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

8.) Községi könyvtárosi állás hirdetése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

9.) Állattartás szabályairól szóló helyi rendelet

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

10.) Szabadság utca telekhatár rendezése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

11.) Gerecse-Pilis Vízitársulat Üzemeltetési szerződése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.)Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: A legutóbbi ülés óta történt eseményekről az alábbiak szerint  tájékoztatja a képviselő-testületet:

- október 9-én a szőlőhegyre vezető út kövezése, útjavítás volt a helyi Polgárőr Egyesület kezdeményezésére. Az önkormányzat az 50 E Ft összegű számlát kifizette.

- A képviselő-testület az alakuló ülését október 14-én megtartotta. Az ülésen megválasztásra került az alpolgármester Wencz Péter képviselő személyében. Az ülésen megválasztották az egészségügyi és szociális bizottság tagjait is. A bizottság azóta megkezdte működését.

- A Kossuth utcai telektulajdonosok kezdeményezésére megbeszélés volt a telkek végében lévő víz levezetése ügyében. Ezzel kapcsolatban felajánlotta, hogy egyeztet a Gerecse-Pilis Vizitársulat igazgatójával, aki szakmai segítséget tud nyújtani a műszaki megoldási lehetőségekben. A megfelelő megoldás kiválasztása előtt a telektulajdonosoknak mindenképpen ki kell méretniük a telkeket.

- Csolnokon megbeszélést tartottak a Leader program végrehajtásáról. Községünkben is van még két folyamatban lévő pályázat két civil szervezet közreműködésével, melynek összege kb. 1,5 - 1,5 M Ft. Tekintettel arra, hogy a pályázati támogatáshoz csak utólagos finanszírozással lehet hozzájutni, ezért felkéri a Takarékszövetkezetet, hogy nyújtson segítséget a két civil szervezetnek a pályázati támogatás megelőlegezéséhez.

- A körjegyzőség megalakítása ügyében tájékoztatja a képviselőket, hogy új törvénymódosítási javaslat van a Parlament előtt, mely kedvező változást hoz, így annak elfogadása esetén várhatóan a jövő évben megalakítható lesz a körjegyzőség.

- november 25-én Michl József Országgyűlési képviselő tájékoztatást tartott a polgármestereknek az elmúlt Időszak történéseiről. Röviden ismertette az ott elhangzottakat.

- A holnapi nap folyamán lesz egy megbeszélés a Közúti Igazgatósággal többek között az Epöl-Máriahalom közötti út nyomvonalának rendezéséről és azon belterületi utcák önkormányzati tulajdonba vételéről melyek még állami tulajdonban vannak. A megbeszélés eredményéről a következő ülésen tájékoztatja a testületet.

- Dr. Bukovszki Mária gyermekorvos jelezte, hogy az új orvosi rendelőben szeretne rendelést tartani, de még el kell intéznie a szükséges engedélyeket. Az engedélyek beszerzése után kéri majd a képviselő-testülettől a hozzájárulást.

- A Hősök szoba melletti területen ez évben Betlehemet fognak kihelyezni, az ehhez szükséges faanyagot az önkormányzat biztosította.

- Javasolja, hogy az ABC előtti járda rendbetételére és biztonsági korlát kihelyezésére készíttessenek árajánlatot és a jövő évi költségvetés elkészítésénél vegyék figyelembe.

- november 23-án tartotta volna ülését a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. A napirendek elfogadása után került volna sor az elnök és az elnökhelyettesek megválasztására, mivel a mandátumuk az október 3-i önkormányzati választással lejárt. Az eddigi elnök Balogh Miklós nagysápi polgármester többször is elmondta, hogy nem kíván tovább elnök lenni, - legutóbb még az ülés előtti pénteki napon is ezt mondta - így elnöknek a bajnai alpolgármestert, Balázs Gyulát javasolták. Az ülésen a nagysápiak mégis javaslatot tettek Balogh Miklós elnökké jelölésére határozott Időre, a sportcsarnok építésére vonatkozó projekt lezárásáig. Bajna és Epöl települések tárgyalási szünetet kértek, hogy ezt a javaslatot megbeszéljék. Végül azt a javaslatot tették, hogy az elnök legyen Balázs Gyula bajnai alpolgármester és elnökhelyettes legyen Balogh Miklós, akit teljes jogkörrel felruháznak a tornaterem építés projektjének végrehajtásával. A nagysápiak ezt nem fogadták el és kivonultak az ülésteremből, további kompromisszumkészséget nem mutattak. Így a Tanács a továbbiakban határozatképtelenné vált és nem hozhatott döntéseket, így többek között a Társulás 3/4 éves gazdálkodásáról szóló beszámolót és a jövő évi koncepciót sem tudták elfogadni, ezért nem tudja az epöli önkormányzat a mai napon ezeket a napirendeket tárgyalni. Az ülés után levélben hívták fel a nagysápi polgármester figyelmét minden olyan dologra, amelyet azzal okozott, hogy elhagyta az üléstermet. Tájékoztatja a képviselőket a levél tartalmáról. A mai napon a bajnai kollégájával személyesen egyeztettek Balogh Miklóssal. Az egyeztetésen Balogh Miklós elmondta, hogy azért szeretne elnök maradni határozott Időre, mert ő szeretné elnökként átadni a nagysápi sportcsarnokot.

A jövő héten új ülés összehívására kerül sor.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

53/2010.(XI.25.) Ökt. határozat

A 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

 

A:        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-

          testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

          az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét.

 

B:        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-

          testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

          A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó

          Társulás 2011. évi belső ellenőrzési tervét.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: Lakásbérleti díjak módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: A mellékelt határozati javaslat szerint ismerteti a lakásbérleti díjak tervezett változtatását. Az emelés mértéke 10 %.  Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

54/2010.(XI.25.) Ökt. határozat

A lakásbérleti díjak megállapításáról

 

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéreit az alábbiak szerint

állapítja meg:

 

I.          Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra

          vonatkozóan a lakbér mértéke:

            a.) összkomfortos lakás esetén                 347,- Ft/m2/hó

            b.) komfortos lakás esetén                         289,- Ft/m2/hó

 

II.         A szolgálati jelleggel bérbe adott lakás bérlőjét

          lakbérkedvezmény illeti meg.

 

            A kedvezményes lakbér mértéke:

            a.) összkomfortos lakás esetén                 174,- Ft/m2/hó

            b.) komfortos lakás esetén                         144,- Ft/m2/hó

 

            A határozat rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell

          alkalmazni.

            A hatályba lépéssel egyidejőleg az 55/2009.(XI.26.) Ökt.

          határozat hatályát veszti.

 

            HatárIdő: folyamatos

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

4.) Napirend: Helyiségbérleti díjak módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: A mellékelt határozati javaslat szerint ismerteti a helyiségbérleti díjak tervezett változtatását. Az emelés mértéke 10 %. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

 

55/2010.(XI.25.) Ökt. határozat

A helyiségbérleti díjak módosításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az

önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló

helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint módosítja 2011.

január 1-től:  

            1./ Közösségi Ház    Epöl, Kossuth L.u.28.

                        - bál céljára    15.593,- Ft/nap

                        - árusítás céljára       2000 Ft/óra

                        - pártpolitikai rendezvények céljára 2000 Ft/óra

            3./ fodrász üzlet Epöl, Kossuth L.u.10.      8.662,- Ft /hó

            4./ Kossuth L.u.3.sz. alatti raktár helyiség /162/1.hrsz/  

                        55.000,- Ft/hó

            5./ Kossuth L.u. „volt garázs” /579.hrsz/               

                egyéni megállapodás alapján

            6./ Postahivatal (Kossuth L.u.28) bérleti díja 16.747,- Ft/hó

 

A bérleti díjak beszedésével megbízza a jegyzőt.

A határozat rendelkezéseit 2011. január 1-től kell

alkalmazni. A hatályba lépéssel együtt hatályát veszti az

56/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

 

HatárIdő: folyamatos

Felelős:   képviselő-testület és jegyző

 

 

5.) Napirend: Közterület-használati díjak módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: A mellékelt határozati javaslat szerint ismerteti a közterület-használati díjak tervezett változtatását. Az emelés mértéke 10 %. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

56/2010.(XI.25.) Ökt. határozat

A közterület-használati díjak módosításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a

közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2003.(III.28.)

Ökt.rendelet 13.§. (1) bek. alapján a község területén az alábbi közterület-

használati díjakat állapítja meg:

 

1./  Állandó használati díj:

a./ egyedi hirdető berendezés és reklámtábla

     10.000,- Ft/m2

b./ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag

     tárolása 508,- Ft/m2/hó

 

 2./ Ideiglenes használati díjak:

            a./ alkalmi árusítás                             1.320- Ft/nap

            b./  tehergépkocsi és gépjárművek tárolása 289,- Ft/m2/hó

                 / 5 napig mentes/

            c./ mutatványos tevékenység, vásár:

                        a./ kőrhinta jellegű eszközök 200,- Ft/m2/nap

                        b./ alkalmi árusítás                577,- Ft/m2/nap      

 

3.) Mozgóbolti tevékenység díjai:                          

  - napokban megállapítható közterület-használat esetén 1.155,- Ft/nap

  - napokban nem meghatározható közterület-használat esetén 5.775,- Ft/hó

             

E határozat rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.

A hatályba lépéssel egyidejőleg az 57/2009.(XI.26.)  Ökt.  határozat hatályát veszti.

 

HatárIdő: folyamatos

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

6.) Napirend: Hulladékszállítási díjak módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a Saubermacher Magyarország Kft által készített díjkalkulációról. A javasolt áremelkedés mértéke 4,9 %. Javasolja a díjemelés elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

            8/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet

            A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló

          21/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelet

          módosításáról.

 

            (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

7.) Napirend: 2010. évi igazgatási szünet elrendelése

 

Mike Hajnalka jegyző: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

H o z z á s z ó l á s

 

Kutassy Viktor képviselő: Ez évtől mindenkinek, minden munkavállalónak  ki kell vennie a szabadságát, így támogatja a javaslatot. Mindenkinek jár pihenőIdő.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

            57/2010.(XI.25.) Ökt. határozat

            A 2010. évi igazgatási szünet elrendeléséről


Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testület

            a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

            41/A.§. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

            a köztisztviselők szabadságának kiadása érdekében

            a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el

az alábbi napokra:

2010. december 11. (1 nap)

2010. december 27 - 31. (5 nap)

            Az igazgatási szünet ideje alatt a hivatalban anyakönyvi

            ügyelet van.

                       

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:   képviselő-testület és jegyző

 

 

8.) Napirend: Községi könyvtárosi állás hirdetése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy amikor őt polgármesterré választották lemondott a könyvtárosi közalkalmazotti állásáról. Így jelenleg nincs a községi könyvtárnak vezetője. Javasolja a jogszabályoknak megfelelően a közalkalmazotti állásra álláshirdetést kitenni a településen illetve a KSZK portálon.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        58/2010.(XI.25.) Ökt. határozat

                        A községi könyvtárosi állás hirdetéséről

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        pályázatot hirdet községi könyvtárosi állás betöltésére.

                       

                        Feladata: a községi könyvtár vezetése

                        MunkaIdő: részmunkaIdős, heti 6 óra

                        Bérezés: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi  XXXIII. törvény szerint

                        Képesítési feltétel: középiskolai érettségi bizonyítvány.

                                                      alapfokú számítástechnikai ismeret

                        Az elbírálásnál előnyben részesül, akinek

könyvtárkezelői tanfolyami végzettsége van.

 

                        A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

                        - önéletrajz

                        - iskolai végzettségről szóló bizonyítvány másolata

                        - 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

                       

                        A pályázatot postai úton vagy személyesen Epöl Község

Polgármesteréhez kell benyújtani (2526. Epöl, Kossuth L.u.8.)

                        A pályázat benyújtásának határideje:

2010. december 23.

                        A pályázat elbírálása:

                        A pályázatot Epöl Község Önkormányzatának

                        képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtását

követő első ülésén.

                        Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal

                        betölthet?.

 

                        HatárIdő: a pályázati hirdetés szerint

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

9.) Napirend: Állattartás szabályairól szóló helyi rendelet

 

Muszela Szabolcs polgármester és Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület a rendelet-tervezetét részletesen megtárgyalta, majd a döntést elnapolta azzal, hogy a következő ülésre pontosan átnézik a rendeletben szereplő állatlétszámokat és védőtávolságokat.

 

 

10.) Napirend: Szabadság utca telekhatár rendezése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy még az előző önkormányzati vezetés készíttetett egy megosztási vázrajzot a Szabadság utca végének rendezésére. Bemutatja a vázrajzot. Az utca végén lévő forduló jelenleg magántulajdon, vannak benne elhunyt személyek is, akik esetében póthagyatéki eljárásokat kell majd indítani,

így a terület önkormányzati tulajdonba vétele elhúzódhat.

Tekintettel arra, hogy személyesen érintett két hrsz. vonatkozásában is, így a döntéshozatalnál tartózkodik a szavazástól.

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Csenki Mihály képviselő: Javasolja rendezni a vázrajz szerint az utca területét.

 

A képviselő-testület 4 "igen" szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

 

            59/2010.(XI.25.) Ökt. határozat

            A Szabadság utca telekhatár rendezéséről

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-

Testülete megbízza a polgármestert, hogy a

Szabadság utca területének rendezése érdekében

az epöli 335, 336, 342, 344, 345, 359/2 és

415.hsz-ú ingatlanokat érintő földrészletek határrendezését engedélyeztesse.

                         

A képviselő-testület a 359/2.hrsz-u Szabadság utca

            területének növekedését - összesen 1272 m2-t  - a

         17/2010. változási vázrajz  alapján a 335,336, 342,

344, 345. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaitól 60,Ft/m2

egységáron megvásárolja.

 

Tekintettel arra, hogy a polgármester az adásvétel

lebonyolításában mint tulajdonos személyesen érintett,

így a képviselő-testület a 335. és 336.hrsz-ú ingatlanok

vonatkozásában az alpolgármestert hatalmazza fel az

adásvételi szerződés megkötésével.

A 342, 344. és 345.hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában

a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel az

adásvételi szerződés megkötésével.

 

HatárIdő: a földhivatali engedélyeztetés benyújtására: 30 nap

                            az adásvételi szerződések megkötésére:

                            az engedélyezést követően folyamatosan

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

11.) Napirend: Gerecse-Pilis Vízitársulat Üzemeltetési  

                         szerződése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a törvény megváltozása miatt a jövőben nem lesz előírás az érdekeltségi hozzájárulás fizetésére. Ezután szerződést kell majd kötni a vizitársulattal, meghatározott munkák elvégzésére. A Vizitársulat által megküldött szerződés-tervezetet bemutatja a képviselőknek.

 

A képviselő-testület a napirendet részletesen megtárgyalta majd a döntést elnapolta azzal, hogy további információkat kell kérni a vizitársulattól a szerződés vonatkozásában.

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

Muszela Szabolcs                        Mike Hajnalka

   polgármester                                 jegyző

payday loans

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 20 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]