Menü

uj_magyarorszag.jpg

2011.04.28. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2011. április 28-án tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                    polgármester

                           Wencz Péter                                alpolgármester

                           Csenki Mihály                             képviselő

                           Ifj. Vicze János                           képviselő

                           Mike Hajnalka                              jegyző

                           Molnár Róbertné                        gazdálkodási előadó

                           Lakházi Zsolt                               Kegyeleti Léthé

                                                                                  Temetkezési Bt

ügyvezet?

 

Távol lévő képviselő: Kutassy Viktor

 

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 1 napirendi ponttal kiegészíteni:

7.) Folyószámla hitel felvételéről szóló határozat kiegészítése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

A képviselő-testület a napirendet a javasolt kiegészítéssel együtt egyhangú 4 „igen” szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

3.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Az Önkormányzat 2010. évi éves belső ellenőrzési jelentése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Az Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programja

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

6.) Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolója a köztemető 2010. évi

     fenntartásáról

     Előadó: Lakházi Zsolt ügyvezet?

7.) Folyószámla hitel felvételéről szóló határozat kiegészítése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester


 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adja a képviselő-testületnek:

 

- április 2-án a Máriahalomi Faluvédő Egyesület szervezésében „Fenntartható társadalom, fenntartható környezet” címmel előadássorozaton vett részt, több neves előadó – pl. prof. Nemcsók János -  beszélt a környezetszennyezés, az energiagazdálkodás, a szemét újrahasznosítás problémáiról, lehetőségeiről.

- április 14-én került sor a Közmeghallgatásra, csekély lakossági részvétellel.

- április 16-án rendeztük meg a falutakarítási napot. Többen is lehettek volna, megint vagy az érdektelenség vagy az információ hiánya vagy a rossz Időpontválasztás lehetett az oka a kis létszámú részvételnek. Jövőre ennek is konkrét felelőse lesz. Ennek ellenére az akció sikeres volt, az utak mellől sikerült elszállítani a szemetet, a legtöbbet az Epöl-Máriahalom közötti útszakaszon szedték össze.

- április 18-án került sor a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási ülésére, melyen elfogadásra került a Társulás 2010. évi költségvetési beszámolója. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Munkaszervezet vezetője Kissné Kőnig Anikó április 4-én benyújtotta felmondását, így a ő helyére új pályázatot kell majd kiírni.

- április 20-án Szomor községben került sor az Epöl és Szomor községek képviselő-testületeinek második közös képviselő-testületi ülésére, melyen megválasztották a körjegyzőt Mike Hajnalka személyében. Véleménye szerint szakmailag, felkészültségében, elhivatottságában a legmegfelelőbb személyt választották.

- A húsvéti ünnepkörbe a jövő esztendőben az önkormányzat is bekapcsolódik majd azzal, hogy a templom előtti díszkutat feldíszítjük húsvéti díszekkel.

- április 28-án részt vett a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén, ahol a költségvetési beszámoló elfogadásával együtt felosztásra került a tavalyi évi pénzmaradvány, így ez évben minden önkormányzat kevesebb tagdíjat fizet majd. Epöl község 130.287 Ft-tal fizet majd kevesebbet.

- április 28-án a Helyi Védelmi Bizottság is ülésezett, melyen a katasztrófavédelmi, rendfenntartó szervek, valamint a szakszolgálatok bevonásával a téma a megelőzés, intézkedés, elhárítás, helyreállítás önkormányzati feladatai voltak.

- Az orvosi rendelő építés pályázatának lezárása az utolsó stádiumához érkezett, a számunkra előírt hiányosságok pótlása megtörtént, reméljük, hamarosan lezárul a pályázati elszámolási eljárás.

- Levélben kereste meg az E-ON-t a közvilágítási villamos vezetékek távtartóinak hiányosságai miatt, válasz még eddig nem érkezett.

- A napokban a község főútján a Közútkezelő Kht elvégezte a kátyúzást, de még lennének feladatok, melyekkel külön megkeresi őket.

- A tanya területének további hasznosítása céljából megkeresi majd a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet is.

- A „Cselény” alatti átereszek készülnek, a betongyámok beszerzésére várunk.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 2010. évi költségvetés módosítása technikai dolog, minden évben meg kell tenni, mivel az év közben érkező plusz előirányzatok átvezetésének összhangban kell lennie a költségvetési beszámoló előirányzataival.

A 2010. évi költségvetés módosítása többek között az alábbi, év közben érkező előirányzatok miatt vált szükségessé:

- osztályfőnöki pótlék, integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok anyagi támogatása, IPR pályázat, szakmai és informatikai fejlesztések támogatása, mozgó könyvtár támogatása, egyszeri kereset kiegészítés, KEMKA pályázat, fejlesztési támogatások.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

            8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet

            Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról

 

 

3.) Napirend: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Molnár Róbertné gazdálkodási előadó: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló feladata az, hogy megvizsgáljon a beszámolóban minden tételsort az egyezőség, valóságtartalom szempontjából. A vizsgálat lezárult, a könyvvizsgáló az önkormányzat összesített beszámolóját korlátozott záradékkal látta el.

A könyvvizsgáló által feltárt hiányosságok:

a) A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás beszámolójában:

- egyéb passzív pénzügyi elszámolások 8.897 E Ft-tal magasabb összeg került kimutatásra, mely összeg javítása folyamatban van.

- a hitel állományban 9.985 E Ft-tal több hitel állomány került kimutatásra,

mely összeg a mai napra már rendezésre került.

b) Az Epöl Községi Önkormányzat beszámolójában:

- ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsorban téves

könyvelés miatt 1.562 E Ft-tal kevesebb nettó érték került kimutatásra. Az

eltérés számtévesztésből adódik, melynek javítása folyamatban van.

- a helyi adó túlfizetés mérlegsorban 1.524 E Ft-tal magasabb összeg került

kimutatásra kétszeri könyvelés miatt. Az eltérés javítása folyamatban van.

A fenti eltérések a pénzmaradványt módosítják, mely helyesen 6.604 E Ft.

A könyvvizsgáló által feltárt hiányosságokat le kell könyvelni.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolót a fenti kiegészítéssel együtt fogadja el.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet

                        Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról

 

4.) Napirend: Az Önkormányzat 2010. évi éves belső ellenőrzési jelentése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        34/2011.(IV.28.) Ökt. határozat

                        Az Önkormányzat 2010. évi éves belső ellenőrzési

                     jelentéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, tudomásul veszi

                        az Epöl Községi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal,

                        valamint a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                        2010. évi belső ellenőrzéséről készült éves jelentést.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

5.) Napirend: Az Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programja

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint az alakuló üléstől számított 6 hónapon belül a képviselő-testületnek Gazdasági Programot kell készítenie az önkormányzati ciklus Időszakára, melyet a polgármester készít és terjeszt a képviselő-testület elé. Részletesen ismerteti a program tartalmát.

 

A képviselő-testület  3 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással (Muszela Szabolcs) meghozta a következő határozatot:


                        35/2011.(IV.28.) Ökt. határozat

                        Az Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programjáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az

                        Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programját.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

6.) Napirend: Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolója a köztemet?

 2010. évi fenntartásáról.

 

Lakházi Zsolt ügyvezet?: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

H o z z á s z ó l á s:


Csenki Mihály képviselő: Véleménye szerint már így is elég magasak azok a díjak, melyeket a vállalkozó kér megemelni. A ravatalozó használati díj ellenében a szolgáltató nem végez munkát, mert a ravatalozót mindig a családnak kell kitakarítania. A zöldterület gondozásra a költségvetésben beírt 864 E Ft túl sok.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a Szolgáltatási szerződés kivonatát. Megkérdezi a szolgáltatót, hogy hová viszi a temetőből a hulladékot és mivel tudja igazolni annak lerakását.

 

Lakházi Zsolt ügyvezet?: Válaszában elmondja, hogy vállalkozásának megterhelő az epöli temető gondozása. Sokba kerül a zöldterület karbantartása, ezt 12 Ft/m2 áron alul senki sem vállalja el. Továbbra is kéri az önkormányzat által megállapított díjak temetésenkénti 35 E Ft-tal történő emelését. A főnyírások mennyiségét 2-3 alkalomra kell korlátozni, vagy az önkormányzat oldja meg saját erőből ezt a feladatot. A hulladékot több lerakóra szállítják, a pilisvörösvári, a bicskei és az esztergom-kertvárosi lerakókra. A ravatalozó takarításával kapcsolatban elmondja, hogy rendszeresen ellenőrzik a ravatalozók állapotát, eddig panasz hozzájuk nem érkezett. ő személyesen felhívja az ügyfelek kb. 60 %-át és megkérdezi, hogy meg voltak-e elégedve a szolgáltatással. Hozzá ilyen irányú panasz nem érkezett. Mindent összegezve elmondja, hogy még jót is tesznek a településnek azzal, hogy szolgáltatnak, mert saját erőből ezt csak magasabb költségek árán tudná az önkormányzat megoldani.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az önkormányzatnak a lakosság szempontjait kell szem előtt tartania. A kért díjemelést nem javasolja. A hulladékszállítási díj ügyében további egyeztetés szükséges mert nagyon magas az a 250 E Ft + Áfa, melyet a szolgáltató az önkormányzattól kér, továbbá kéri, hogy a szolgáltató igazolja le a hulladéklerakás megtörténtét. Véleménye szerint most a képviselő-testület ne hozzon döntést, ez a téma további egyeztetést igényel.

 

A képviselő-testület a napirend tárgyában döntést nem hozott.

 

7.) Napirend: Folyószámla hitel felvételéről szóló határozat kiegészítése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Duna Takarékszövetkezethez benyújtott folyószámla hitel felvétel vonatkozásában ki kell egészíteni a korábban hozott képviselő-testületi határozat azzal, hogy a hitel fedezetéül felajánlott 505.hsz-ú ingatlan az önkormányzat forgalomképes vagyonának része és a hitel futamideje alatt az önkormányzat a vagyonrendeletében az ingatlan forgalomképes státuszát nem módosítja.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            36/2011.(IV.28.) Ökt. határozat

            Folyószámla hitel felvételéről szóló 27/2011.(III.30.) Ökt. határozat

          kiegészítéséről

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            a folyószámla hitel felvételéről- hitelkeret megújításáról szóló

            27/2011.(III.30.) Ökt. határozatát az alábbiak szerint kiegészíti:

 

            A folyószámla hitel fedezeteként felajánlott és Epöl Község

            Önkormányzatának tulajdonát képező epöli 505.hrsz-ú ingatlan

            részét képező - Közösségi Ház - az Önkormányzat forgalomképes

vagyonát képezi.

            A hitel futamideje alatt az Önkormányzat a vagyonrendeletében

            fenti ingatlan forgalomképes státuszát nem módosítja.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

           

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.


                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                            jegyző

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 12 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]