Menü

uj_magyarorszag.jpg

2011.08.08. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2011. augusztus 8-án megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                       polgármester

                            Wencz Péter                                 alpolgármester

                            Csenki Mihály                               képviselő

                            Kutassy Viktor                              képviselő

                            ifj. Vicze János                             képviselő

                            Mike Hajnalka                              körjegyző

 

Távol lévő képviselő: ------

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egyrészt az Epöl Községért Kitüntető Cím adományozása, másrészt a helyi szociális rendelet módosítása indokolta a rendkívüli ülés összehívását. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, egyúttal jelzi, hogy a 3. napirendi pont az önkormányzati törvény 12.§ (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében kerül tárgyalásra.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot.

 

N a p i r e n d

1.) Helyi civil szervezetek kérelme az Epöl településnév használatának

     engedélyezése iránt.

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

2.) Helyi szociális rendelet módosítása

     Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

 

3.) "Epöl Községért" kitüntető cím adományozása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Helyi civil szervezetek kérelme az Epöl településnév

                       használatának engedélyezése iránt.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek az Epöli Nagycsaládosok Egyesülete és az Epöli Sport Egyesület kérelmét, miszerint a képviselő-testület engedélyét kérik ahhoz, hogy az egyesület nevében az Epöl településnév szerepelhessen. A kérelmet javasolja támogatni.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatokat:

 

                        51/2011.(VIII.08.) Ökt. határozat

                        Az Epöli Nagycsaládosok Egyesülete

                     névhasználati kérelméről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        hozzájárul ahhoz, hogy az Epöli Nagycsaládosok Egyesülete

                        nevében az Epöl településnév feltüntetésre kerüljön.

 

                        A képviselő-testület tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy      

                        az egyesület székhelye: 2526. Epöl, Kossuth L.u.8.sz. legyen.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

                        52/2011.(VIII.08.) Ökt. határozat

                        Az Epöli Sport  Egyesület névhasználati kérelméről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        hozzájárul ahhoz, hogy az Epöli Sport Egyesület

                        nevében az Epöl településnév feltüntetésre kerüljön.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

2.) Napirend: Helyi szociális rendelet módosítása

 

Mike Hajnalka körjegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        11/2011.(VIII.09.) önkormányzati rendelet

                        A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló

                        12/2005.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

                        (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Napirend: "Epöl Községért" kitüntető cím adományozása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy innen a képviselő-testületi ülés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésként folytatódik. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának 26.§ (5) bekezdése szerint a polgármester a zárt ülésen hozott határozatot a nyilvános ülésen kihirdeti.

 

A napirend tárgyalását és a szavazás eredményét külön zárt ülésről készült Jegyzőkönyv tartalmazza.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Kihirdeti a szavazás eredményét és a napirend keretében hozott határozatot.

 

A képviselő-testület 3 "igen" szavazattal 2 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs, Csenki Mihály) meghozta a következő határozatot:

 

 

                        53/2011.(VIII.08.) Ökt. határozat

                        Az "Epöl Községért" Kitüntető Cím 2011. évi

                     adományozásáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        2011. évben az "Epöl Községért" Kitüntető Címet

                        Üveges Katalin epöli származású Győr, Bartók B.u. 53/A. sz.

                        alatti lakosnak adományozza.

                       

                        Indokolás: Kati néni mindig szeretettel és hálával gondolt 

                     szülőfalujára, szíve mindig epöli maradt. Az elmúlt években

                     jelentős anyagi adományával hozzájárult településünk

                     fejlesztéséhez, szépüléséhez.

                        Nagylelkű adományozó kedve a jelen és utókor számára

                     követendő példaként szolgál.

                        Köszönetünket és nagyrabecsülésünket fejezzük ki Kati

                     néninek adományáért, további életére a Mindenható bőséges

                     áldását kérjük.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester


Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.

 

                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                          körjegyző

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 37 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]