Menü

uj_magyarorszag.jpg

2011.12.08. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v


Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

    2011. december 8-án megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs        polgármester

                           Wencz Péter                    alpolgármester

                           Csenki Mihály                  képviselő

                           Kutassy Viktor                képviselő

                           ifj. Vicze János                képviselő

                           Mike Hajnalka                  körjegyző

                         

Távol lévő képviselő:  ----

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából valamennyi tag jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol elfogadni.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        79/2011.(XII.08.) Ökt. határozat

                        A 2011. december 8-i képviselő-testületi ülés

napirendi pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a meghívóban megküldött napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

N a p i r e n d

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

2.) Víz- és csatornadíjakról szóló helyi rendelet módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

3.) Pályázati felhívás könyvvizsgáló alkalmazására

     Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés (2011. 11. 24.) óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- november 28-án részt vett az Epöli Faluközösségi Egyesület újjáalakuló ülésén, ahol tisztújítás történt az Egyesület vezetőségében.

- november 29-én a Hétforrás Kft Közgyűlésén vett részt, melyen szó volt a víz- és csatornadíjak jövő évi megállapításáról

- december 8-tól február 7-ig tartó Időszakra 5 új közmunkást tudott az önkormányzat alkalmazni 6 órás foglalkoztatás keretében a Munkaügyi Hivatal támogatásával

- tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetéről. Augusztus óta nincs az önkormányzatnak folyószámla hitele. Ez év végéig még ki kell fizetni a csatorna közmű hitelét és a Települési Alap negyedéves részletét, de véleménye szerint ezeket az önkormányzat ki fogja tudni hitel felvétele nélkül fizetni.

 

A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

 

                        80/2011.(XII.08.) Ökt. határorzat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                     beszámolójáról.

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester


2.) Napirend: Víz- és csatornadíjakról szóló helyi rendelet módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy november 29-én a Hétforrás Kft Közgyűlést tartott, melyen a jövő évi víz- és csatornadíjak 4 %-os emelésére tett javaslatot a Kft ügyvezetője. A Kft anyagi helyzetét mérlegelve a Közgyűlés a díjemelési javaslatot elfogadta. Ezt minden települési önkormányzatnak helyi rendelettel kell elfogadnia ill. megerősítenie.

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

                        17/2011.(XII.09.) önkormányzati rendelet

                        Az önkormányzati tulajdonú viziközműből

szolgáltatott ivóvíz díjáról és önkormányzati

tulajdonú viziközmű által biztosított

                        szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés díjáról.

3.) Napirend: Pályázati felhívás könyvvizsgáló alkalmazására

 

Mike Hajnalka körjegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

81/2011.(XII.08.) Ökt. határozat

Pályázati felhívás könyvvizsgáló alkalmazására

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a könyvvizsgáló

alkalmazásával kapcsolatban az alábbi pályázati hirdetményt teszi közzé:

 

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet KÖNYVVIZSGÁLÓ

alkalmazására az 1990. évi LXV. tv. 92/A §-ában foglalt feladatok ellátására.

A pályázat a 2011. évi és a 2012. évi beszámoló auditálására vonatkozik.

 

Pályázhatnak:

A Magyar Könyvvizsgáló Kamara által vezetett névjegyzékben szereplő „költségvetési” minősítésű könyvvizsgálók.

 

Feltételek:

- szakmai önéletrajz,

- díjazás megjelölése 2011. és a 2012. év auditálására

 

A pályázatot 2012. január 15-ig lehet benyújtani Epöl község polgármesteréhez.

 

Cím: Epöl Község Önkormányzata

         Muszela Szabolcs polgármester

         2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

Telefon: 33/448-530.

 

A pályázati felhívást az alábbi helyeken kell közzétenni:

            - 24 óra c. napilap (egy alkalommal)

            - Epöl község honlapja

            - Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

 

HatárIdő: A pályázati felhívás közzétételére: 15 nap

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.

  

                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                           körjegyző

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 30 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]