Menü

uj_magyarorszag.jpg

2012.03.01 Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

              2012. március 1-jén megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs        polgármester

                           Wencz Péter                    alpolgármester

                           Csenki Mihály                  képviselő

                           Kutassy Viktor                képviselő

                           ifj. Vicze János                képviselő

                           Mike Hajnalka                  körjegyző

Távol lévő képviselő:  ----

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából valamennyi tag jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol kiegészíteni a következő napirendi ponttal:

- Központi Háziorvosi Ügyelet ellátására vonatkozó feladat-ellátási

  szerződés.

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Epöli Faluközösségi Egyesület támogatási kérelme

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás

  módosítása, térítési díjakról szóló rendelet megalkotásához hozzájárulás.

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        14/2012.(III.01.) Ökt. határozat

                        A 2012. március 1-jei képviselő-testületi ülés napirendi

                     pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a meghívóban megküldött és a polgármester által

kiegészített napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

N a p i r e n d

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése III. forduló

     a) Az önkormányzat 2013-2015. közötti Időszakra vonatkozó saját  

         bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési   

         kötelezettségeinek megállapítása.

     b) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

3.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

     módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjainak jóváhagyása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Lakásvásárlási támogatási kérelem elbírálása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

6.) Magyar Önkormányzatok Szövetségébe belépés

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) Központi Háziorvosi Ügyelet ellátására vonatkozó feladat-ellátási

     szerződés.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

8.) Epöli Faluközösségi Egyesület támogatási kérelme

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

9.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási

     Megállapodás módosítása, térítési díjakról szóló rendelet

     megalkotásához hozzájárulás.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

10.) Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- február 18-án került megrendezésre a civil szervezetek találkozója. A közösségi életet illetően nincs okunk a panaszra, bár a költségvetésből látni fogjuk, a civil szervezetek támogatását célirányosan, egyedi elbírálás után képzeljük el.

- február 20-án a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás ülése volt, ahol elfogadásra került a társulás költségvetése és finanszírozásának módja.

- február 23-án Dadon vett részt egy megyei fórumon, melyen Gémesi György a MÖSZ elnöke vázolta az új önkormányzati törvénnyel és a közoktatási törvénnyel kapcsolatos aggályait. Felhívta a figyelmet az egységes álláspont kialakításának és képviseletének a fontosságára.

- A "birodalmi út" melletti trágyalerakóval kapcsolatban állásfoglalást kért a falugazdászon keresztül az illetékes szakhatóságtól, vajon meddig tartható ez az állapot. Ha megjön az állásfoglalás, megkeressük a Gyermely Rt-t a "birodalmi út" állapotával kapcsolatban is.

- március 17-én kerül sor a községi borversenyre, kéri a szervezőket az eddigiekhez hasonló lebonyolításra.

A március 15-i ünnepség után kerül majd sor Blinczinger Béla Epöli tájak és emberek című kiállításának megnyitójára.

 

A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

                        15/2012.(III.01.) Ökt. határorzat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                     beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése III. forduló

     a) Az önkormányzat 2013-2015. közötti Időszakra vonatkozó saját

         bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési

         kötelezettségeinek megállapítása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

16/2012.(III.01.) Ökt. határozat

Az önkormányzat 2013-2015. közötti Időszakra vonatkozó saját bevételeinek,

valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek

megállapításáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat 1. mellékletében szereplő táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:  polgármester

 

 

b) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóban részletesen ismerteti a költségvetés tervezetét. A jövőre nézve a költségvetés bevételi oldalának növelésére fordítható a buszgarázs és a bolt mögötti raktár épületének értékesítése vagy bérbeadása, az üres vagy megüresedő önkormányzati lakások bérbeadása.

Az év során szükséges lesz a jelenlegi likvid hitel szerződés meghosszabbítása további 1 évre, ez májusban esedékes.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

            5/2012.(III.02.) önkormányzati rendelet

            Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

3.) Napirend: A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

                      Megállapodásának módosítása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatokat:

 

17/2012.(III.01.) Ökt. határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának alábbiak szerinti módosítását és a módosítással egységes szerkezetét elfogadja.

 

Módosítások:

I.          fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

7.) pontja: „Magyar Köztársaság” kikerül,

helyette: „Magyarország” bekerül.

 

II.         fejezet: A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI

1.)    b.) „egészségügyi feladatok” kikerül.

2.)     

„Szakfeladat száma, megnevezés:” címszó alatt:

„KSH szakfeladat-rend szerint:

853158 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

KSH szakfeladat-rend szerint:

879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása”

szövegrész kikerül.

 

III.fejezet: A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

 

                         Szociális feladatok 5.) pontja kiegészül az alábbiakkal:

„A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges.”

 

Gyermekjóléti feladatok:

4.) pont: „Az intézmény alaptevékenysége” címszó alatt:

„helyettes szülői hálózat” kikerül

 

V.         fejezet: A társulási szervek működése

4.) pont és 8.) pont: „Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal” kikerül

helyette: „Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal” bekerül.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:  képviselő-testület és polgármester

18/2012.(III.01.) Ökt. határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának alábbiak szerinti módosítását és így egységes szerkezetben elfogadja.

 

Módosítások:

II.         fejezet: A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI

1.)    b.) „egészségügyi feladatok” kikerül.

 

„KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

851967 Háziorvosi ügyeleti ellátás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás”

szövegrész kikerül.

 

III.fejezet: A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

„Egészségügyi feladatok”, teljes egészében kikerül.

 

Az orvosi ügyelet feladatellátásra vonatkozó módosítások 2012. május 31-ével lépnek hatályba.

HatárIdő: a szerződés aláírására: 2012. március 28.

Felelős:   polgármester

 

 

4.) Napirend: Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjainak

                       jóváhagyása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            19/2012.(III.01.) Ökt. határozat

            A Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjainak

           jóváhagyásáról.

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            egységes térítési díj formában javasolja elfogadásra

Dorog Város Önkormányzata képviselő-testületének

            a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjairól

            szóló rendeletet az előterjesztésben szereplő díjak alkalmazásával.

 

          Felelős:  polgármester

          HatárIdő: folyamatos

 

 

5.) Napirend: Lakásvásárlási támogatási kérelem elbírálása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Előterjeszti Molnár Viktor lakásvásárlási támogatás iránti kérelmét. Támogatja a kérelem teljesítését.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        20/2012.(III.01.) Ökt. határozat

                        Lakásvásárlási támogatás megállapításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a lakást építők és vásárlók helyi támogatásáról szóló

                        3/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet alapján

                        100.000,- Ft kamatmentes, vissza nem térítendő

                        támogatást nyújt Molnár Viktor Epöl, Kossuth L.u. 25.sz.

                        alatti lakosnak az Epöl, Kossuth L. u. 41.sz. alatti

                        131.hrsz-ú ingatlan megvásárlásához.

 

                        A támogatás kifizetése az adásvételi szerződésnek

                        a földhivatali széljegyeztetése után történhet meg.

 

                        A határozat rendelkezései 2012. március 3. napján lépnek

                     hatályba.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

6.) Napirend: Magyar Önkormányzatok Szövetségébe belépés

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy több alkalommal is részt vett az új önkormányzati törvényt és a közoktatási törvényt érintő változásokkal foglalkozó fórumokon. Ezek mindegyikén elhangzott, hogy kistelepülés lévén eredményesen csak akkor léphetünk fel érdekeink érvényesítése érdekében, ha minél többen és minél egységesebbek vagyunk. Ezért javasolja csatlakozni a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        21/2012.(III.01.) Ökt. határozat

                        A Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez történő

                     csatlakozásról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        belépési szándékát fejezi ki a Magyar Önkormányzatok

                        Szövetségébe és vállalja a tagsággal kapcsolatos

                        tagdíj megfizetését.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

7.) Napirend: Központi Háziorvosi Ügyelet ellátására vonatkozó feladat-

                       ellátási szerződés.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                  22/2012.(III.01.) Ökt. határozat

                  Központi Háziorvosi Ügyelet ellátására vonatkozó feladat-

                 ellátási szerződésről.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a központi háziorvosi ügyelet feladat ellátására vonatkozóan 2012. június 01. napjától feladat-ellátási szerződést köt a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi rendelő Nonprofit Kft.-vel.

 

A feladat-ellátási szerződés a határozat mellékletét képezi.

 

Az erről szóló határozatot, valamint az aláírt feladat-ellátási szerződést 2012. március 28-ig megküldi a társulás munkaszervezetének.

 

      HatárIdő: 2012. március 28.

      Felelős:  polgármester

8.) Napirend: Epöli Faluközösségi Egyesület támogatási kérelme

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek az Epöli Faluközösségi Egyesület támogatási kérelmét. Az Egyesület 2011. évben pályázatot nyert a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium LEADER pályázatán népviseleti öltözetre és egy mobil színpad elkészítésére. A 2011. év során a népviseleti öltözetet önkormányzati támogatással sikerült elkészíttetni. Ez évben kerülne sor a mobil színpad elkészíttetésére. A pályázati támogatást meg kell előlegezni és az Egyesületnek nincs a számláján ennyi pénz, viszont ha a mobil színpad rövid Idő alatt elkészülne, akkor április hónapban az Egyesület benyújthatná a támogatás lehívásának kérelmét az MVH-hoz. A mobil színpadra elnyert támogatás bruttó 846.730,- Ft. Tekintettel arra, hogy Időközben Áfa emelkedés volt, valamint a színpadot a 2009. évben készített költségvetési tervezett áron már nem lehet elkészíteni, ezért most 955. 040,- Ft-ba kerülne. Javasolja a különbözeti 108.310,- Ft-os összeget az Epöli Faluközösségi Egyesületnek támogatásként megállapítani, valamint a pályázati támogatás lehívásához szükséges teljes összeget megelőlegezni visszatérítendő önkormányzati támogatásként.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

23/2012.(III.01.) Ökt. határozat

            Az Epöli Faluközösségi Egyesület támogatásáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az Epöli Faluközösségi Egyesületnek 955.040,- Ft

            támogatást nyújt a 2012. évi költségvetésének általános

            gazdálkodási tartaléka terhére a Mezőgazdasági és

            Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési támogatások Igazgatósága

            231/1910/12/19/2009. számú támogatási határozatában foglalt

            mobil színpad elkészítésére és támogatásának megelőlegezésére.

            A támogatás formája: a) 846.730,- Ft visszatérítendő támogatás

                                                  b) 108.310,- Ft vissza nem térítendő támogatás

            Az a) pontban foglalt támogatást az Egyesület köteles a számlájára

történő megérkezést követően, haladéktalanul az

önkormányzatnak visszautalni.

            A támogatási szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

 

            HatárIdő: a támogatási szerződés megkötésére: 8 nap

            Felelős:   polgármester

 

 

9.) Napirend: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                       Társulási  Megállapodás módosítása, térítési díjakról

                       szóló rendelet megalkotásához hozzájárulás.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás minta közoktatási intézmények fenntartója látja el a gyermekétkeztetési feladatokat is. Tekintettel arra, hogy Nagysáp községre vonatkozóan módosítani kívánják a gyermekétkeztetés térítési díjait, így a jelenlegi jogszabályi előírásoknak megfelelően kell eljárni, miszerint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében foglalt rendeletalkotási felhatalmazás alapján kell erről rendeletet alkotni. A Társulási Megállapodásban rögzíteni kell annak a települési önkormányzatnak a megnevezését, aki a helyi rendeletet megalkotja. A rendelet megalkotására a Társulási Tanácsban Bajna községre esett a választás.  A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges. A rendeletbe Bajna és Epöl községek részéről a jelenleg érvényes térítési díjak kerülnek, Nagysáp község részéről pedig az emelt díjak. Fentiek alapján javasolja elfogadásra a Társulási Megállapodás módosítását, valamint a helyi rendelet megalkotásához szükséges hozzájárulást.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatokat:

 

 

24/2012.(III.01.) Ökt. határozat

A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

Társulási Megállapodásának 7.sz. módosítását az alábbiak szerint:

 

Bajna- Epöl- Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

Társulási Megállapodásának

 

 7.sz.módosítása.

 

A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása az alábbiak szerint kerül módosítása:

 

1.) A Társulási Megállapodás III/Társulási Tanács feladatai című fejezete

     kiegészül a következő 4.) ponttal:

 

     4.) A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás által fenntartott

          közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról Bajna Község

          Önkormányzatának képviselő-testülete alkot rendeletet.

          A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi

         önkormányzatokképviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges.

 

2.) Társulási Megállapodás jelen módosítása 2012. március 15. napján lép hatályba.

 

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései

változatlanul hatályban maradnak.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: polgármester

 

25/2012.(III.02.) Ökt. határozat

Bajna Község Önkormányzatának a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendeletének megalkotásához szükséges hozzájárulásról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra

Bajna Község Önkormányzata képviselő-testületének

a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

fenntartásában működő közoktatási intézményekben a

gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendeletét.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: polgármester

10.) Napirend: Egyebek

 

A napirend keretében Kutassy Viktor képviselő jelezte, hogy a Táncsics utcából a szűlőhely felé vezető földutat cross motorosok használják, így az út állapota nagyon rossz. Jelenleg a képtartóhoz sem lehet autóval felmenni.

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.


                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                         körjegyző

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 20 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]