Menü

uj_magyarorszag.jpg

2012.04.03 Jegyzőkönyv

J E G Y Z ő K Ö N Y V

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2012. április 3. napján megtartott nyilvános ülésén.

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                    polgármester

                           Wencz Péter                                alpolgármester

                           Csenki Mihály                             képviselő

                           Kutassy Viktor                            képviselő

                           Mike Hajnalka                              körjegyző

                           Molnár Róbertné                       gazdálkodási előadó

 

Távol lévő képviselő: ifj. Vicze János

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol elfogadásra.

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        26/2012.(IV.03.) Ökt. határozat

                        A 2012. április 3-i képviselő-testületi ülés

napirendi pontjairól

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

a polgármester által előterjesztett napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

N a p i r e n d:

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Az állategészségügy 2011. évi helyzetéről beszámoló.

     Előadó: dr. Torpai Tibor hatósági állatorvos

3.) Háziorvos tájékoztatója a háziorvosi szolgálat 2011. évi működéséről.

     Előadó: dr. Lassu Imre háziorvos

4.) Védőnő beszámolója az anya és csecsemővédelem 2011. évi tapasztalatairól.

     Előadó: Szádóczkiné Török Ivett védőn?

5.) Fogorvos beszámolója a 2011. évi tevékenységéről.        

     Előadó: Jobbágyné dr. Major Ildikó fogszakorvos

6.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

8.) Folyószámla hitel felvétele

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

9.) Közmeghallgatás Időpontjának kitűzése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- március 8-án az E-ON Zrt. munkatársával helyszíni bejárást tartottak a közvilágítási hálózat sok műszaki hibája és a sok áramkimaradás miatt. Sok problémát találtak, mely a jövőben javításra kerül.

- március 10-én Michl József országgyűlési képviselő fórumán vett részt a településen.

- március 15-én megtartottuk az ünnepséget, mely után került sor Blinczinger Béla helyi festűművész kiállítására "Epöli arcok és emberek" címmel.

- március 17-én került sor a borverseny megrendezésére. Köszöni a szervezők munkáját.

- március 22-én ülést tartott a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás, melyen módosításra került a társulás 2011. évi költségvetése.

- a Gyermely Rt megszüntette a községünk határában lévő trágya lerakót, így remélhetőleg egy Időre megszűnt a kellemetlen bűzös szag a községben.

- március elején Péter Attila únyi vállalkozó őrizetlenül hagyott szürke marhái okoztak gondot, többször kellett kihívni a rendőrséget is, hogy elküldjük innen a vállalkozót, aki illegálisan be akart költözni a tanya területére.

- Bejelenti, hogy dr. Bukovszky Mária gyermekorvos befejezte munkáját, így most jelenleg nincs gyermekorvosa a településnek. A pótlásáról gondoskodni kell a jövőben.

- április 21-én falutakarítást szervez az önkormányzat, a közterületeket kellene rendbe tenni, hogy majd később a közmunkások megfelelő szinten tudják tartani.

- A Faluközösségi Egyesület elkészíttette a mozgószínpadot, a múlt ülésen határozatba foglalt támogatást átutaltuk a részükre, melyet rövidesen vissza is igényelhetnek.

 

A képviselő-testület 3 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

 

                        27/2012.(IV.03.) Ökt. határorzat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                     beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

2.) Napirend: Az állategészségügy 2011. évi helyzetéről beszámoló.

 

dr.Torpai Tibor hatósági állatorvos: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        28/2012.(IV.03.) Ökt. határozat

                        Az állategészségügy 2011. évi helyzetéről szóló

                        beszámolóról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Dr. Torpai Tibor

                        hatósági állatorvos tájékoztatóját az állategészségügy 2011. évi

                        helyzetéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

3.) Napirend: Háziorvos tájékoztatója a háziorvosi szolgálat 2011. évi

                       működéséről.

dr. Lassu Imre háziorvos: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        29/2012.(IV.03.) Ökt. határozat

                        A háziorvosi szolgálat 2011. évi működéséről szóló

                        tájékoztatóról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Dr. Lassu Imre

                        háziorvos tájékoztatóját a háziorvosi szolgálat 2011. évi

                        tevékenységéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

4.) Napirend:  Védőnő beszámolója az anya és csecsemővédelem

   2011. évi  tapasztalatairól.

 

Szádóczkiné Török Ivett védőn?: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        30/2012.(IV.03.) Ökt. határozat

                        Az anya és csecsemővédelem 2011. évi tapasztalatairól szóló

                       beszámolóról.

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

                        védőnő beszámolóját a 2011. évi tevékenységéről.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és védőn?

5.) Napirend: Fogorvos beszámolója a 2011. évi tevékenységéről.     

Jobbágyné dr. Major Ildikó fogszakorvos: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        31/2012.(IV.03.) Ökt. határozat

                        A fogorvos 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

                        Jobbágyné dr. Major Ildikó fogszakorvos beszámolóját

                        a 2011. évi tevékenységéről.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és fogszakorvos

6.) Napirend: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        6/2012.(IV.04.) önkormányzati rendelet

                        Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

szóló 1/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

 

7.) Napirend: Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve

           

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

32/2012.(IV.03.) Ökt.határozat

Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervéről

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 32/2012. (IV.03.) Ökt. számú határozatával, a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdése alapján a 2012. évre az alábbi közbeszerzési tervet készíti el:

Epöl Község Önkormányzata a nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárást 2012. évben nem tervez.

Felelős: Muszela Szabolcs polgármester

HatárIdő: azonnal.

 

8.) Napirend: Folyószámla hitel felvétele

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ez évben is javasolja áthidaló megoldásként a jelenleg érvényben lévő éven belüli folyószámlahitel szerződés meghosszabbítását. Ez a hitel konstrukció a tavalyi évben is nagyon jól jött, amikor az önkormányzat anyagilag megszorult. Jelenleg az önkormányzat anyagi helyzete nem indokolja a hitelfelvételt, de mivel május hónapban lejár az előző évi szerződés ezért a jövőre nézve javasolja változatlan 8 millió forintos összegben meghosszabbítani. Ingatlanfedezetként továbbra is a Közösségi Ház ingatlan kerülne be fedezetként a szerződésbe. Tájékoztatásul elmondja, hogy az éven belüli folyószámlahitel felvételhez nem szükséges külön engedély az önkormányzat részére.

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

33/2012.(IV.03.) Ökt. határozat

Folyószámla hitel felvételéről- hitelkeret megújításáról

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés

            terhére a Duna Takarékszövetkezettől vegyen igénybe az

            önkormányzati pénzforgalmi bankszámlára vonatkozó

            önkormányzati folyószámla hitelt 8 millió Ft összegben

Hitel felvev?: Epöl Község Önkormányzata

                      2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

A hitel futamideje: 1 év

A hitel járulékainak fizetése folyamatos.

A hitel futamideje alatt a hitelhez kapcsolódó járulék az önkormányzat költségvetésébe tervezésre kerül.

Hitel célja: Folyószámla hitel - hitelkeret megújítása

Hitel összege: 8 millió Ft

            Amennyiben a bank szükségesnek látja ingatlanfedezet

            felajánlását, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,

            hogy a hitelkérelemben ingatlan fedezetként az önkormányzat

            tulajdonát képező Epöl, Kossuth L.u.28.sz. alatti (505.hrsz.) Közösségi         Ház ingatlant szerepeltesse.

            HatárIdő: a szerződés megkötésére: 2012. április 30.

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

9.) Napirend: Közmeghallgatás Időpontjának kitűzése

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati törvény szerint minden évben kötelező egy alkalommal közmeghallgatást tartani. Ennek Időpontja községünkben tavasszal szokott lenni, javasolja most is ezt az Időszakot. Előterjeszti a napirendi tervezetet és javasolja elfogadásra.

A képviselő-testület megtárgyalta a napirendet és a közmeghallgatás Időpontjaként április 23-a hétfői napot 18 órai Időpontot javasolták.

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        34/2012.(IV.03.) Ökt. határozat

                        A 2012. évi Közmeghallgatásról

           

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        2012. április 23-án 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart.

                        Helye: Községháza tanácsterme

                        Napirend:

                        1.) Tájékoztató a képviselő-testület 2011. évben végzett

                             tevékenységéről.

                        2.) Tájékoztató a képviselő-testület 2012. évi terveiről

                        3.) Lakossági észrevételek, javaslatok, ötletbörze

                        A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a

                     közmeghallgatás Időpontját és a napirendeket az SZMSZ-ben

foglaltaknak megfelelően hirdetményben tegye közzé.

 

HatárIdő: a hirdetmény közzétételére: a közmeghallgatás

                előtt 8 nap

                        Felelős: képviselő-testület és körjegyző

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

 

                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                         körjegyző

 

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 18 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]