Menü

uj_magyarorszag.jpg

2012.04.26 Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2012. április 26. napján megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                    polgármester

                           Csenki Mihály                             képviselő

                           ifj. Vicze János                           képviselő

                           Mike Hajnalka                              körjegyző

                           Molnár Róbertné                      gazdálkodási előadó

 

Távol lévő képviselő: Wencz Péter                 alpolgármester

                                        Kutassy Viktor              képviselő

 

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol a következő napirendekkel kiegészíteni:

- Hulladékszállítási díj módosítása

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- 054.hrsz-ú ingatlan területrendezése

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási finanszírozás

  kiegészítése.

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

A képviselő-testület egyhangú 3 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        38/2012.(IV.26.) Ökt. határozat

                        A 2012. április 26-i képviselő-testületi ülés

napirendi pontjairól

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

a meghívóban megküldött és a polgármester által

kiegészített napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

N a p i r e n d:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolója a köztemető 2011. évi

     fenntartásáról.

     Előadó: Lakházi Zsolt ügyvezet?

3.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Az Önkormányzat 2011. évi éves belső ellenőrzési jelentése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Egyebek:

- Hulladékszállítási díj módosítása

 Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- 054.hrsz-ú ingatlan területrendezése

             Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási

  finanszírozás kiegészítése.

            Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- április 10-én a Dorogi Munkaügyi Hivatal Vezetőjét kereste fel mert ez évben túl alacsony mértékben került megállapításra községünk vonatkozásában a közmunka támogatási összege. Júniusban már kimerítjük az éves keretet. Sajnos semmi bíztató választ nem kaptunk, a második félévben újra megvizsgálják a keret összeget. Ez évben a parlagfő írtásra kikérhető közmunkások pályázata is kistérségi szinten nyújtható be, a dorogi kistérségben 11 főre lehet pályázni. Ez is nagyon kevés, de községünkből mindenképpen jelzi 1-2 főre való igényünket.

- április 11-én közös képviselő-testületi ülést tartottak az Epöl és Szomor községek képviselő-testületei.

- április 21-én volt a falutakarítás. Többen vettek részt, mint tavaly.

- április 23-án megtartotta a képviselő-testület a közmeghallgatást.

- április 24-én a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa ülésezett, elfogadásra került a Társulás 2011. évi zárszámadása.

- Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat nyert az EU-s Élelmiszer pályázaton, így az év során majd érkezik hozzánk élelmiszer szállítmány, melyet a rászorulók között fog az önkormányzat szétosztani.

 

A képviselő-testület 2 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

 

                        39/2012.(IV.26.) Ökt. határorzat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                     beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

2.) Napirend: Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolója a köztemető

2011. évi  fenntartásáról.

 

Lakházi Zsolt ügyvezet?: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a hulladékszállítás költségeit nem vette bele a költségvetésbe mert az biztosan rendezve lesz az önkormányzat részéről.  Az elmúlt évben a temető 500 E Ft veszteséget termelt. Évek óta nem volt áremelés, a benzin költségek emelkedtek, így a főnyírás, hulladékszállítás költségei is nőttek. Megoldásra váró feladat a temetőben a főnyírás kérdése, melyet ők már nem nagyon tudnak vállalni, nagyon drága. Javasolja megállapítani a létesítmények igénybevételi díját is.

 

Muszela Szabolcs polgármester: A fenti gondok évről-évre felmerülnek a temető üzemeltetésével kapcsolatban. Van törvényi szabályozás, helyi rendelet és kegyeleti közszolgáltatási szerződés. A fenntartó és üzemeltető feladatait figyelembe véve konszenzusos megoldást kell találni mindkét fél megelégedésére. Javasolja erre vonatkozóan egyeztető megbeszélés megtartását az önkormányzat és a szolgáltató között.  Az utóbbi Időben több jelzést kapott az önkormányzat, hogy a szolgáltató jogtalanul számított fel sírhelydíjakat, megkérdezi, hogy visszafizetésre kerülte-e már ezek az összegek.

 

Lakházi Zsolt ügyvezet?: A túlszámlázott sírhelydíjak a héten kiutalásra kerültek, az érintettektől elnézést kér.

 

A képviselő-testület egyhangú 3 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        40/2012.(IV.26.) Ökt. határozat

                        Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolójáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Kegyeleti

                        Léthé Temetkezési Bt beszámolóját a köztemet?

                        2011. évi fenntartásáról.

                        Kezdeményezi a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés          

                        módosítását és egyeztető megbeszélés megtartását a

                        temető fenntartási költségek csökkentése érdekében.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

3.) Napirend: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 3 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        7/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet

                        Az önkormányzat 2011.évi költségvetési zárszámadásáról.

4.) Napirend: Az Önkormányzat 2011. évi éves belső ellenőrzési jelentése

 

Muszela Szabolcs polgármester: A belső ellenőrzési jelentést minden képviselő kézhez kapta, javasolja az elkészített intézkedési tervvel együtt elfogadásra.

 

A képviselő-testület egyhangú 3 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        41/2012.(IV.26.) Ökt. határozat

                        Az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési jelentéséről

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az önkormányzat

                        2011. évi belső ellenőrzéséről készült beszámolót és az

                        Intézkedési Tervet.

                       

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

5.) Napirend: Egyebek

 

-          Hulladékszállítási díj módosítása

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Javasolja a rendelet elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú 3 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet

                        A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló

                        21/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

- 054.hrsz-ú ingatlan területrendezése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a sportöltöző területrendezése és térképen történő feltüntetése ügyben eljárást kezdeményezett az önkormányzat a Földhivatalnál. A területrendezés csak önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érint, ez a sportöltöz?, az un. homokgödör és egy olyan út, mely a valóságban nincs meg. A változás utáni állapot szerint ez az út megszüntetésre kerülne és beolvad a valóságos állapot szerint a sportöltöző területébe. Javasolja a változási vázrajz szerint a jóváhagyást.

A képviselő-testület egyhangú 3 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        42/2012.(IV.26.) Ökt. határozat

                        Sportöltöző területének rendezéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a B-Cenzus Bt 15/2011. munkaszámú változási vázrajza

                        alapján hozzájárul az önkormányzat tulajdonát képez?

                        052, 053. és 054.hrsz-ú földrészletek vázrajz szerinti

                        megosztásához.

                        A 053.hrsz-ú önkormányzati útként nyilvántartott ingatlan

                        esetén a nyilvántartott térképi és ingatlan-nyilvántartási állapot

                        eltér a valóságos természetbeni állapottól, mely

                        szerint a 053.hrsz-ú ingatlan nem út művelési ágú terület,

                        hanem a 054.hrsz-ú sportöltözőhöz tartozó zöldterület.

                        A megosztási vázrajz a valóságos természetbeni állapot

                        megállapítását és ingatlan-nyilvántartási rögzítését tartalmazza.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

-          Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási 

     finanszírozás kiegészítése.

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Elnökének megkeresését, mely szerint az államháztartásról szóló törvény előírásainak változása miatt szükséges a társulásban mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező dolgozó alkalmazása a beszámolók és egyéb jelentések ellenjegyzéséhez. A Társulás a mérlegképes könyvelőt részmunkaIdőben alkalmazná, községünkre eső összeg ebben az évben 9 hónapra számolva 78.030,- Ft Javasolja 80 E Ft többlettámogatás biztosítását a Társulás Munkaszervezete részére.

 

A képviselő-testület egyhangú 3 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        43/2012.(IV.26.) Ökt. határozat

                        A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                        Társulási hozzájárulás kiegészítéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                        működéséhez szükséges 2012. évi hozzájárulást a

                        munkaszervezet vonatkozásában 80 E Ft-tal kiegészíti.

                        Epöl község hozzájárulása a munkaszervezet

működéséhez 15 %-os költségvállalással 1.419 E Ft-ra

módosul.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

K.m.f. 

                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                        körjegyző

 

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 21 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]