Menü

uj_magyarorszag.jpg

2012.06.28 Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2012. június 28. napján megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                    polgármester

                           Wencz Péter                                alpolgármester

                           Csenki Mihály                             képviselő

                           ifj. Vicze János                           képviselő

                           Mike Hajnalka                              körjegyző

 

                           Málnás Zsolt r. alezredes         Dorogi Rendőrkapitányság  

                                      

Távol lévő képviselő: Kutassy Viktor

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol a következő napirendi pontokkal kiegészíteni:

- Faluközösségi Egyesület támogatási kérelme

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Helyi Építési Szabályzat módosítása

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Általános iskola területrendezése

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        52/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

                        A 2012. június 28-i képviselő-testületi ülés

napirendi pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

a meghívóban megküldött és a polgármester által

kiegészített napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

 

N a p i r e n d:

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Dorog Városi Rendőrkapitányság beszámolója a községet érintő

     2011. évi közbiztonsági helyzetről.

     Előadó: Rendőrkapitányság részéről megbízott személy

 

3.) Tájékoztató a Hétforrás Kft 2011. évi működéséről

     Előadó: Sütő Péter ügyvezet?

4.) Kezességvállalás civil szervezetek hitelfelvételéhez

     a) Epöl Községi Polgárőr Egyesület hitelfelvétele

     b) Epöli Falufejlesztési Közalapítvány hitelfelvétele

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Epöl Községért Kitüntető cím adományozása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

6.) Faluközösségi Egyesület támogatási kérelme

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) Helyi Építési Szabályzat módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

8.) Általános iskola területrendezése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- A legutóbbi ülésen szóba került a Vibling Lajos Epöl, Csokonai u.1.sz. alatti ingatlan előtti árok rendezése. Ezt a közmunkások elvégezték.

- Az általános iskola épületének tetőtéri részében a festés elkezdődött, a folytatás akkor történik, ha lesz az önkormányzatnak közmunkása.

- A Gerecse-Pilis Vizitársulattal érdemben még nem tudta felvenni a kapcsolatot mert az elnök már nem dolgozik a társulatnál, de információi szerint a társulat forrás hiányában érdemben nem tudja a feladatát ellátni.

- a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásban meghallgatták a Magyar Kémény Kft képviselőjét. Kérdéseikre megnyugtató választ kaptak.

- június 19-én volt a Faluközösségi Egyesület mobil színpadra vonatkozó LEADER pályázatának helyszíni ellenőrzése. Tudomása szerint mindent rendben találtak, így a támogatás kiutalásával remélhetőleg rövidesen visszatérül az Egyesületnek adott támogatás a pályázat finanszírozásához.

- június 26-án a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulásban új munkaszervezet vezető megválasztására került sor.

- a Duna Takarékszövetkezet június 11-étől egyoldalú szerződés módosítással megszüntette a helyi ügyfélfogadását a községházán. Az eddigi levelezés alapján azt sikerült elérnünk, hogy a helyi adók befizetésére lehetőség nyílik helybeli befizetéssel az eddigi gyakorlatnak megfelelően.

 

A képviselő-testület 3 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

 

                        53/2012.(VI.28.) Ökt. határorzat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                       beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

2.) Napirend: Dorog Városi Rendőrkapitányság beszámolója a községet

                       érintő 2011. évi közbiztonsági helyzetről.

 

Málnás Zsolt r.alezredes: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Muszela Szabolcs polgármester: A körzeti megbízott az írásos munkája elvégzéséhez a hivatalban kaphat informatikai és internetes segítséget.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        54/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

                        A Dorog Városi Rendőrkapitányság beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Dorog Városi

                        Rendőrkapitányság beszámolóját a községet érintő 2011. évi

                        közbiztonsági helyzetről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

3.) Napirend: Tájékoztató a Hétforrás Kft 2011. évi működéséről

 

Sütő Péter ügyvezető igazgató: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Hétforrás Kft-től az ügyvezető szabadsága miatt nem jelent meg más személy az ülésen, de előzetesen elküldték az írásos beszámolót, melyet javasol elfogadásra.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        55/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

                        A Hétforrás Kft 2011. évi működéséről szóló beszámolóról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Hétforrás Kft

beszámolóját a 2011. évi működéséről

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

4.) Napirend: Kezességvállalás civil szervezetek hitelfelvételéhez

                      a) Epöl Községi Polgárőr Egyesület hitelfelvétele

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a Polgárőr Egyesület hitelfelvételével kapcsolatos kérelmet, melyet javasol támogatni.

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            56/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

            Az Epöl Községi Polgárőr Egyesület hitelfelvételéhez szükséges

            kezességvállalásról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            készfizető kezességet vállal az Epöl Községi Polgárőr Egyesület

            (székhelye: 2526. Epöl, Kossuth L.u.24.) által a Duna

          Takarékszövetkezettől történő hitel felvételéhez.

            A hitelfelvétel célja: A 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi

                                              Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

                                               végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati

                                               felhívásának keretében elnyert támogatás

                                               megelőlegezése.

                                               (Támogatási határozat: 231/1910/18/7/2011.)

            Kötelezettségvállalás jellege: készfizető kezesség

            Hitelfelvev?: Epöl Községi Polgárőr Egyesület

            A hitel típusa: Éven belüli támogatást előfinanszírozó hitel

            Összege: 1.000.000,- Ft

            Futamideje: szerződéskötéstől számított 6 hónap

            Készfizető kezességvállalás összege: 1.000.000, Ft

Az önkormányzat részéről felajánlott ingatlanfedezet:

Epöl Község Önkormányzatának tulajdonát képező epöli

505.hrsz-ú ingatlan részét képező Közösségi Ház,

mely az Önkormányzat üzleti vagyonát képezi.

           

            Az önkormányzat képviselő-testülete vállalja a hitel járulékos

            költségeinek megfizetését és a  beruházási költségek kiegyenlítését,

            amennyiben nem a teljes, pályázati határozatban szereplő összeg

            kerülne megítélésre és kiutalásra a végelszámoláskor.

 

            Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a kezességvállalással

            kapcsolatos iratok aláírására.

 

            HatárIdő: folyamatos

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

b) Epöli Falufejlesztési Közalapítvány hitelfelvétele

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a Falufejlesztési Közalapítvány hitelfelvételével kapcsolatos kérelmet, melyet javasol támogatni.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

57/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

            Az Epöli Falufejlesztési Közalapítvány hitelfelvételéhez

           szükséges kezességvállalásról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            készfizető kezességet vállal az Epöli Falufejlesztési Közalapítvány

            (székhelye: 2526. Epöl, Kossuth L.u.8.) által a Duna

            Takarékszövetkezettől történő hitel felvételéhez.

            A hitelfelvétel célja: A 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi

                                              Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

                                               végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati

                                               felhívásának keretében elnyert támogatás

                                               megelőlegezése.

                                               (Támogatási határozat: 231/1910/40/12/2011.)

            Kötelezettségvállalás jellege: készfizető kezesség

            Hitelfelvev?: Epöli Falufejlesztési Közalapítvány

            A hitel típusa: Éven belüli támogatást előfinanszírozó hitel

            Összege: 13.305.716,- Ft

            Futamideje: szerződéskötéstől számított 1 év

            Készfizető kezességvállalás összege: 13.305.716,- Ft

           

            Az önkormányzat képviselő-testülete vállalja a hitel járulékos

            költségeinek megfizetését és a  beruházási költségek kiegyenlítését,

            amennyiben nem a teljes, pályázati határozatban szereplő összeg

            kerülne megítélésre és kiutalásra a végelszámoláskor.

 

            Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a kezességvállalással

            kapcsolatos iratok aláírására.

 

            HatárIdő: folyamatos

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

5.) Napirend: Epöl Községért Kitüntető cím adományozása

 

Muszela Szabolcs polgármester:

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy e napirendi pont tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen történik és elrendeli a zárt ülést.  A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának 26.§ (5) bekezdése szerint a polgármester a zárt ülésen hozott határozatot a nyilvános ülésen kihirdeti.

 

A napirend tárgyalását és a szavazás eredményét külön zárt ülésről készült Jegyzőkönyv tartalmazza.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Kihirdeti a szavazás eredményét és a napirend keretében hozott határozatot.

A képviselő-testület 3 "igen" szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs) meghozta a következő határozatot:

 

                        58/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

                        Az "Epöl Községért" Kitüntető Cím 2012. évi

                        adományozásáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        2012. évben az "Epöl Községért" Kitüntető Címet

                        Muszela Imre Epöl, Hunyadi J.u. 14. sz. alatti lakosnak

                        adományozza.

                       

                        Indokolás:

Muszela Imre polgármester úr 17 éven át (1993-2010) "gondos gazdaként" irányította településünk életét. Példamutatásával, munkájával sokat tett azért, hogy az itt élők igazi közösséggé váljanak, s úgy érezzék:"Epöli Polgárnak" lenni büszkeség.

Azon fáradozott, hogy községünk modern infrastruktúrájával, intézményi ellátottságával még hosszú ideig élhető település legyen a mai kor és az elkövetkezendő generációk számára.

Kívánjuk a Mindenható bőséges áldását családja körében eltöltött hosszú évekre!

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

6.) Napirend: Faluközösségi Egyesület támogatási kérelme

 

Muszela Szabolcs: Ismerteti a Faluközösségi Egyesület támogatás kérelmét, melyet javasol támogatni.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        59/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

                        A Faluközösségi Egyesület támogatásáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        457.022,-Ft visszatérítendő támogatást biztosít az Epöli

                        Faluközösségi Egyesület részére a Helyi Vidékfejlesztési

                        Stratégiák LEADER Program keretében az alkotótábor

                        megrendezésére elnyert pályázat megvalósításához.

                        A támogatási szerződés megkötésével megbízza a

                        polgármestert.

 

                        HatárIdő: a támogatási szerződés megkötésére: 2012. július 15.

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

7.) Napirend: Helyi Építési Szabályzat módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a sportöltöző felújítására elnyert 5 millió Ft-os LEADER pályázati támogatást csak akkor tudja az önkormányzat felhasználni, ha módosítja a helyi építési szabályzatot. Korábban, a pályázat benyújtásánál már jelezte, hogy a sportöltöző rossz építési övezetbe került besorolásra, ennek módosítása után lehet építési engedélyt szerezni a felújítási munka elvégzésére, s amennyiben nyertes lesz a pályázat, akkor ezeket a munkákat el kell végezni. Az önkormányzat ez év májusában értesült arról, hogy pályázati támogatásban részesül a sportöltöző felújítására. A LEADER program szabályai szerint a határozat kibocsátását követő 9 hónapon belül be kell nyújtani az első kifizetési kérelmet, ezért nagyon szoros a határIdő. A helyi építési szabályzat módosítása kb. 4 hónapot vesz igénybe, majd ezt követi az építési engedély megszerzésére, mely további 1 hónap, majd a kivitelező kiválasztása és a munka elkezdése, mely már a késő őszi, tél eleji Időszakra fog esni. Mindezzel együtt javasolja a helyi építési szabályzat módosítási eljárásának a megindítását, hiszen a településnek vissza nem térő alkalma nyílik most a sportöltöző felújítására. Ismerteti a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó árajánlatot és javasolja elfogadásra.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        60/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

                        A Helyi Építési Szabályzat módosításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        kezdeményezi a Helyi Építési szabályzat, a Szerkezeti Terv

                        és a Szabályozási terv módosítását a sportöltöző területének

                        építési övezet módosítása és az épület bővítésével kapcsolatos

                        szabályozás vonatkozásában.

                        A tervezési munka elvégzésével megbízza a TT1 Tervező és

                        Tanácsadó Kft-t (székhelye: 1121. Budapest, Kakukkhegyi út 9.

                        képviselő: Nemesánszky Ildikó).

                        A tervezési díj: a tervezési árajánlat szerint.

                        Megbízza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésével.

 

                        HatárIdő: a tervezési szerződés megkötésére: 2012. július 15.

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

8.) Napirend: Általános iskola területrendezése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Duna Takarékszövetkezettel kötött folyószámla hitelszerződésben foglalt kötelezettségünknek megfelelően elindult az 505.hrsz-ú telken lévő általános iskola területének megosztása. A Földhivatal engedélyezte a terület megosztását. Ezt követően kerülhet sor a társasházzá nyilvánításra és így az épületrészek külön hrsz-on történő nyilvántartására. Tekintettel arra, hogy az iskola épülete részben ráépült a Magyar Állam tulajdonát képező 580/5.hrsz-ú út területére ezért rendeznünk kell ennek a területnek a tulajdonjogát. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdése és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 50-51.§-a lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat kérje ennek a területnek az ingyenes tulajdonba adását. A kérelmet az MNV Zrt-hez kell benyújtani. Természetesen vállalnunk kell a tulajdonba adással kapcsolatban felmerülő költségeket. Javasolja az állami vagyon igényléséről határozatot hozni.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        61/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

                        Állami vagyon igényléséről.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2)

bekezdése és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló

254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 50-51.§-a alapján

kezdeményezi a 17/2011. számú, az 505,506,580/5., 580/9.,

és 580/10.hrsz-ú földrészletek megosztásáról szóló változási

vázrajz szerint az 580/5. és 580/10.hrsz-ú ingatlanok

vonatkozásában a Magyar Állam tulajdonát képező 175 m2

területrész ingyenes önkormányzati tulajdonba adását a

mellékelt területkimutatás és területkimutatási helyszínrajz

szerint.

Az állami vagyon igénylésének célja: általános iskola területéhez történő csatolás.

Epöl község Önkormányzata vállalja az önkormányzati tulajdonba adással kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.

Megbízza a polgármestert az állami vagyon igénylésével

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételével, szerződések

megkötésével.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.

 

                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                          polgármester                                                     körjegyző

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 20 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]