címer 2

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 •   -a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 •   -épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 • nem gazdasági célú vízigény.

Az említettektől eltérő egyéb vízilétesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

 1. Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély

A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezése szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:

 •   -A vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány
 •   -Adatlap (ásott vagy fúrt kút)
 •   -Helyszínrajz
 •   -Fúrt kút esetében: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
 •   -fénykép felvétel a kútról
 • Meglévő kutakra fenmaradási engedély iránti kérelem (pdf)

A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2023. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00

2023. április 21. (péntek) 8.00-18.00

A teljes közlemény itt olvasható >>>


 

Tisztelettel tájékoztatom az érdeklődőket, hogy Bajna Községben az idei évtől kezdődően a Falugazdászi feladatokat
Keszthelyi Zoltán (0670 4363320;e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) és
Bercsényi Sándor (06704363319;Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
falugazdászok látják el.

Ügyfélfogadás: minden csütörtökön 08.00-16.00 óra között
Helyszín: 2525 BAJNA, GLANZ MG Szövetkezet,  Rákóczi F.u.26.


 

Tündérkert Epöli Napközi Otthonos Óvoda
2526 Epöl Hősök tere 1.
Elérhetőségek:
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: 06 20 376 0926

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás nevelésre kötelezett.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, Epöl községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)). Ők leghamarabb azon a napon vehetik igénybe az óvodai ellátást, amikor betöltik 2.5 életévüket.

Felmentési lehetőségről

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A negyedik életévét 2023. augusztus 31-ig betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól.

A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2023. május 25.

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A különélő szülők a gyermekeinek beíratása

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 A Tündérkert Epöli Napközi Otthonos Óvoda felvételi eljárása:

A beiratkozás időpontja: 2023.04.19.-2023.04.20.

pótbeiratkozás időpontja: 2023. 05. 04.

Óvodánk kötelező felvételi körzete: Epöl község.

A szülő/gondviselő 2023. április 29-20 napokon, előre egyeztetett időpontban, személyesen irathatja be gyermekét.

A szülő/gondviselő elektronikus úton is eljárhat. Ebben az esetben dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor bemutatni.

A beiratkozáshoz mindkét esetben a Szándéknyilatkozat  és Szülői felügyeleti jognyilatkozat c. dokumentum kitöltésére van szükség, mely letölthető a www.epol.hu oldalról. A kitöltött lapot az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy személyesen az óvodában leadva várjuk vissza legkésőbb 2023 04. 13-ig.

A beiratozáshoz szükséges iratok bemutatására a személyes felvételi eljárás alkalmával kerül sor.

Az óvoda a gyermek felvételéről 2023. május 31-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
 • nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
 • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)

Várjuk leendő óvodásaink szüleit szeretettel!

                                                                                   Kardos Boglárka óvodavezető


 

  Nagybőgő, hegedűszó, népdalok és játékok színesítették óvodásaink télbúcsúztató táncházát, melyet a Csoóri Sándor Alap támogatásával tartottunk az Epöli Tündérkert Óvodában a farsangi időszakban.
  Halmos Attila és zenekara muzsikájára rophatták gyerekek és szüleik. A hangszersimogató alkalmával pedig ki is próbálhatták a hegedűt, brácsát, kobozt vagy akár a nagybőgőt. Örömmel láttuk szülők és pedagógusok, hogy szakértő segítséggel, a legkisebbek is csodálattal, de bátran nyúltak akár a hangszerhez. A pályázatnak köszönhetően ez az esemény egy ingyenes programsorozat része volt, ahol az apróságok belekóstolhatnak az ünnepekhez kapcsolódó népszokásokba, dalos játékokkal, népi hangszerekkel ismerkedhetnek meg. Halmos Zsuzsa néptáncoktatónk hosszú ideje a magyar néptánc alapjaira tanítja óvodásainkat, így a felcsendülő népzenei dallamok már ismerősek voltak számukra. Ismerős dalokra pedig könnyedén perdülnek táncra a lábak, így közös tánccal teljesedett ki a mulatság. A táncház végén frissen sütött csörögefánk volt a megérdemelt jutalom.
  Ahogy a fenti esemény is szemlélteti óvodánk fontos célkitűzése, hogy a hagyományőrzést tudatosan építsük be nevelői munkánkba. A magyarságtudat erősítése mellett azért fordítunk komoly figyelmet a közösségteremtésre, mert hisszük hogy a kis települések életében ez a szokásosnál is fontosabb pedagógiai cél. Bízunk benne, hogy a jövőben is lehetőségünk nyílik minél több hasonló program megszervezésére az epöli apróságok és családjuk örömére.

Kardos Boglárka óvodavezető


 

Tisztelt Szépkorú Lakosság!

Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy az Emberi Erőforrás Minisztériuma elindította a Gondosóra program keretében megvalósuló jóléti szolgáltatást.

Pályázatok

infoblokk page

Elektronikus ügyek

onkor

Magyar Falu Program

Go to top